Page 10 - จากประชุม สภาพภูมิอากาศ COP 26 สู่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
P. 10

All we have to do                                                อีกประก�รคือหหลังจ�กส�ม�รถสร้�งคว�มเป็น

                                                            กล�งท�งค�ร์บอนสำ�เร็จ ก้�วต่อไปคือก�ร “ปล่อย
                                                            คาร์บอนเป็นศูนย์” (Net Zero Emission) อันหม�ยถึง
      is to wake up                                                ก�รที่ประเทศนั้นๆ จะไม่ปล่อยค�ร์บอนออกม�สู่ชั้น

                                                            บรรย�ก�ศอีกเลย โดยส่วนใหญ่ตั้งเป้�ร่วมกันว่�จะ
                                                            ต้องสำ�เร็จภ�ยในปี ๒๐๕๐ ทว่�ก็มีบ�งประเทศตั้งเป้�
      and change.                                                 ไว้หลังจ�กนั้น

                                                              สำ�หรับท่�ทีของประเทศไทยหน�ยกรัฐมนตรี
                                                            พล.อ.ประยุทธ์หจันทร์โอช�หได้ให้ถ้อยแถลงต่อที่ บ�งคนถึงกับบอกว่� นี่เป็นเหตุก�รณ์รุนแรงที่สุดที่เคย
          Greta Thunberg                                           ประชุมถึงก�รกำ�หนดเป้�หม�ย NAMA (nationally  พบเจอ
                                                            appropriate mitigation action) พร้อมทั้งยืนยันว่�   ในกรุงเทพมห�นคร (กทม.) เมืองฟ้�อมรของใคร
                                                            ประเทศไทยจะบรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�ง หล�ยคน ก็ประสบกับคว�มเดือดร้อนไม่ต่�งกัน ระยะ
                                                            ค�ร์บอน (carbon neutrality) ภ�ยในปี ๒๐๕๐ และ เวล�เพียงครู่คร�วที่ฝนตกอย่�งรุนแรง ทำ�ให้เกิดเป็น
                                                            บรรลุเป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นำ้�ท่วมขังและนำ้�ท่วมสูง ขณะที่ผู้ที่อ�ศัยอยู่ริมแม่นำ้�
                                                            (net zero) ภ�ยในหรือก่อนหน้�ปี ๒๐๖๕  เจ้�พระย�ทั้งใน กทม. และปริมณฑล แทบจะเก็บของ
                                                                                ขึ้นที่สูงไม่ทัน
                                                            มติสมัชชาฯ เยียวยาสิ่งแวดล้อม       โดยปกติแล้ว ไม่เกินช่วงสิ้นเดือนตุล�คมของทุกปี
                                                              ว่�กันต�มตรง ผลกระทบจ�กปัญห�สิ่งแวดล้อมที่ พ�ยุลูกสุดท้�ยจะพัดผ่�น ฝนจะหมดและประเทศก็
                                                            “ประเทศไทย” ได้รับ อ�จจะรุนแรงกว่�หล�ยประเทศ จะเข้�สู่ฤดูหน�วอย่�งเป็นท�งก�ร ทว่�ในปี ๒๕๖๔
    ๘                                                                                                 ๙
                                                            ด้วยซำ้� โดยบทคว�มหัวข้อ “การลดการปล่อยก๊าซ ล่วงเข้�ม�ถึงเดือนพฤศจิก�ยนแล้ว แต่คนไทยก็ยัง
                                                            เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว�ยต้องเผชิญกับฝน นี่คือภ�พสะท้อนคว�มวิปริต
                                                            สภาพภูมิอากาศในบริบทของเศรษฐกิจไทย”หที่ ของสภ�พอ�ก�ศได้อย่�งชัดเจน
                                                            เผยแพร่โดย ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อ  อย่�งไรก็ดีหห�กเร�มองในภ�พกว้�งหจะพบว่�
                                                            เดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ระบุว่� ประเทศไทยได้รับผลกระทบ ผลพวงที่เกิดจ�กปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ
                                                            ในอันดับต้นๆหของโลกหเกิดเหตุก�รณ์ด้�นสภ�พ ภูมิอ�ก�ศ แม้จะร้�ยแรงแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ “ปล�ยเหตุ”
                                                            ภูมิอ�ก�ศม�กกว่� ๑๔๐ ครั้ง สร้�งคว�มเสียห�ยต่อ ส่วนต้นเหตุที่ใหญ่กว่� นั่นคือ “ปัญห�สิ่งแวดล้อม” ที่
                                                            เศรษฐกิจไทยสูงถึง ๗,๗๑๙ ล้�นเหรียญสหรัฐ หรือ ได้สร้�งคว�มเสื่อมโทรมไปทั่วทั้งโลก
                                                            คิดเป็น ๐.๘๒% ของ GDP           “ประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมีปัญห�ก�รเปลี่ยน
                                                              ทั้งนี้ หลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ได้สะท้อนให้เห็นถึง แปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นส่วนหนึ่ง) สัมพันธ์กับทุกคน
                                                            คว�มเสี่ยงที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจ�ก “สภ�วะ -ทุกชีวิต ทั้งในฐ�นะผู้รับผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ
                                                            สุดขั้ว” ของลมฟ้�อ�ก�ศ ที่อ�จเกิดบ่อยครั้งขึ้นที่จะ ฉะนั้นก�รแก้ไขปัญห�จะเป็นไปไม่ได้เลยห�กเร�ไม่ใช้
                                                            ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น และเหตุก�รณ์ที่มีจุดเริ่มต้น กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม” นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
                                                            เกิดขึ้นอย่�งช้�ๆ ซึ่งส่งผลกระทบแบบสะสมและเพิ่มขึ้น เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ระบุไว้ใน
                                                            ในระยะย�ว               คอลัมน์ “คุยกับเลข�ธิก�ร”

                                                              จะเห็นได้ว่� เมื่อเดือนที่แล้ว (ตุล�คม ๒๕๖๔) หล�ย   กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม ได้รับก�รออกแบบเป็น
                                                            จังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพ�ะภ�คเหนือและภ�ค “เครื่องมือ” ที่หล�กหล�ย ภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ

                                                            ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งเลวร้�ย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพ�ะ “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
                                                            ครึ่งหนึ่งในชีวิต หล�ยพื้นที่ไม่เคยนำ้�ท่วมก็ท่วม ช�วบ้�น แห่งชาติ” ที่ผ่�นม� ได้ทำ�หน้�ที่นี้อย่�งเต็มศักยภ�พ

    ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                         ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15