Page 5 - จากประชุม สภาพภูมิอากาศ COP 26 สู่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
P. 5

คุยกับ จาก COP 26

 สู่งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14
 เลขาธิการ ท่ามกลางบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.  สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน แม้ว่� มติสมัชช�ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่หล�กหล�ย
        ประเทศไทยจะประก�ศ “เปิดประเทศ” ตั้งแต่วันที่  ทั้งในระดับช�ติ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ตลอดจน
        ๑ พ.ย. ที่ผ่�นม� ซึ่งถือเป็นนิมิตหม�ยอันดีที่ทำ�ให้ สมัชช�เฉพ�ะประเด็นที่เพิ่งผ่�นพ้นไปอย่�งเรื่องฝุ่น
        ภ�คส่วนต่�งๆ กลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง วงจรเศรษฐกิจ ละอองขน�ดเล็ก PM 2.5
        หมุนได้ครบรอบหประช�ชนต่�งผ่อนคล�ยและเริ่ม   นอกจ�กนี้ ๑ ใน ๓ ของระเบียบว�ระที่จะเข้�สู่ก�ร
        กลับม�ทำ�ม�ห�กินได้เฉกเช่นสถ�นก�รณ์ปกติ ห�กแต่ พิจ�รณ�ในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔
        สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องไม่ลืม นั่นคือต้องใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้
        (New Normal) ภ�ยใต้ม�ตรก�รป้องกันโรคอย่�งรัดกุม ก็ยังเกี่ยวข้องกับกระแสสิ่งแวดล้อม นั่นคือ “การสร้าง
        และสูงสุด               เสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”
         ในเดือนพฤศจิก�ยนนี้ นอกเหนือไปจ�กก�รเปิด  ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� มติสมัชช�สุขภ�พใน
        ประเทศแล้ว ยังถือว่�เป็นช่วงที่อยู่ในว�ระสำ�คัญด้�น ทุกระดับต่�งถูกนำ�ไปขับเคลื่อน-ขย�ยผลกันอย่�ง
        สิ่งแวดล้อมระดับโลก นั่นคือก�รประชุมรัฐภาคีกรอบ เข้มแข็ง เกิดเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่ม�กม�ย โดยหัวใจ
        อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง ของคว�มสำ�เร็จ นอกจ�กกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม
        สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ซึ่งถือเป็นก�ร อย่�งแท้จริงที่ทำ�ให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�เป็นเจ้�ของ
        ประชุมที่เกี่ยวกับสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเด็นร่วมกันแล้ว ที่สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กันก็คือ
        ที่จัดประชุมระหว่�งวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ  แรงสนับสนุนจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
        เมืองกล�สโกว์ สหร�ชอ�ณ�จักร      โดยเฉพ�ะองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห(อบต.)หที่มี
         ก�รประชุมครั้งนี้ ผู้นำ�ทั่วทุกมุมโลกจ�กประเทศ คว�มเข้�ใจบริบทของพื้นที่ ใกล้ชิดประช�ชน ทั้งยัง
        พัฒน� และกำ�ลังพัฒน� กว่� ๑๒๐ ประเทศ เดินท�ง เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยโดยตรง ส�ม�รถ
 ๒                                                ๓
        ม�เข้�ร่วมอย่�งพร้อมเพรียงเพื่อ “ให้ค�ามั่น” ที่จะลด เชื่อมร้อยนโยบ�ยระดับช�ติลงม�สู่ระดับปฏิบัติก�ร
        ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ยับยั้งปัญห�ก�ร ในพื้นที่ได้อย่�งไร้รอยต่อ มีคว�มคล่องตัว ดังตัวอย่�ง
        เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate Change) ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 ที่หล�ย อบต. ได้กำ�หนด
        ก่อนที่โลกจะไปถึงจุดที่ไม่ส�ม�รถหวนกลับม�ได้ ม�ตรก�รควบคุมโรคของตัวเองอย่�งมีประสิทธิภ�พ
         สำ�หรับท่�ทีของประเทศไทย ท่�นน�ยกรัฐมนตรี โดยใช้งบประม�ณของตัวเอง รวมถึงงบประม�ณจ�ก
        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ถ้อยแถลงต่อที่ กองทุนหลักประกันสุขภ�พในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
        ประชุมถึงก�รกำ�หนดเป้�หม�ย NAMA (nationally (กองทุนตำ�บล) สนับสนุนม�ตรก�รหรือข้อตกลงร่วม
        appropriate mitigation action) พร้อมทั้งยืนยันว่�  ของประช�ชน (ธรรมนูญตำ�บล) เพื่อต่อสู้กับโควิด-19
        ประเทศไทยจะบรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�ง ต�มคว�มจำ�เพ�ะของพื้นที่
        ค�ร์บอน (carbon neutrality) ภ�ยในปี ๒๐๕๐ และ   พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในวันที่ ๒๘
        บรรลุเป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พ.ย. นี้ จะมีก�รจัดก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ� อบต. และ
        (net zero) ภ�ยในหรือก่อนหน้�ปี ๒๐๖๕  น�ยก อบต. ทั่วประเทศ หลังจ�กถูกคณะรักษ�คว�ม
         พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ประเด็นด้�น สงบแห่งช�ติ (คสช.) สั่งให้เว้นวรรคไปน�นหล�ยปี
        สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับทุกคน-ทุกชีวิต ทั้งในฐ�นะผู้รับ ผมขอเชิญชวนพี่น้องภาคีเครือข่ายใช้สิทธิใช้เสียง
        ผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ ฉะนั้นก�รแก้ไขปัญห�จะ เลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดตามที่ท่านเห็นสมควร
        เป็นไปไม่ได้เลยห�กเร�ไม่ใช้กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่มาบ�าบัด
        ซึ่งที่ผ่�นม�เครื่องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ ทุกข์บ�ารุงสุขของพี่น้องประชาชน และเป็นพลัง
        พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่�ง “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
        แห่งชาติ” ก็ได้ทำ�หน้�ที่นี้อย่�งเต็มศักยภ�พ เร�มี

 ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔                        ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10