Page 9 - จากประชุม สภาพภูมิอากาศ COP 26 สู่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
P. 9

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ ภัยพิบัติ ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน และ  We have got
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental คว�มมั่นคงของมนุษย์ เข้�กับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�
 Panel on Climate Change : IPCC) เคยร�ยง�นเอ� ประเทศ
 ไว้ว่� ห�กสภ�พภูมิอ�ก�ศมีก�รเปลี่ยนแปลง บริเวณ a very short time
 เขตศูนย์สูตรจะมีปริม�ณฝนสูงขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น COP 26 กับการให้ค�ามั่น
 ระบบนิเวศป่�ไม้ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นจะอยู่ ไม่ท�าร้ายโลก

 ในสภ�พที่เปร�ะบ�ง และได้รับผลกระทบ  เดือนพฤศจิก�ยนนี้ นอกเหนือไปจ�กก�รว�ระก�ร  to turn climate change
  นั่นหม�ยรวมถึงประเทศไทยด้วย “เปิดประเทศ” เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ที่ผ่�นม�แล้ว ยังมี
  เมื่อไม่น�นม�นี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ว�ระสำ�คัญด้�นสิ่งแวดล้อมระดับโลกเกิดขึ้นคู่ขน�น

 ได้เผยแพร่ร�ยง�นที่น่�สนใจฉบับหนึ่งหโดยระบุถึง กันไปด้วย นั่นคือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
 คว�มสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกัน ระหว่�งคุณภ�พอ�ก�ศ สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ  around otherwise
 ภ�วะโลกร้อน และม�ตรก�รคุมโรคโควิด-19 ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ที่จัดขึ้นระหว่�งวันที่
  ร�ยง�นฉบับดังกล่�ว ระบุว่� ในช่วงที่หล�ยประเทศ ๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ เมืองกล�สโกว์ สหร�ชอ�ณ�จักร
 ใช้ม�ตรก�รปิดเมือง-จำ�กัดก�รเดินท�ง ทำ�ให้กิจกรรม   ก�รประชุม COP 26 นับเป็นสุดยอดก�รประชุม we will all die.
 ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดระดับลงอย่�งรวดเร็ว ที่เกี่ยวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
 คุณภ�พอ�ก�ศโดยรวมทั้งโลกดีขึ้น แต่นั่นก็เป็นไปใน ผู้นำ�ประเทศกว่� ๑๒๐ ประเทศ เดินท�งม�รวมตัวกัน
 ช่วงสั้นๆ ห�กแต่ในระยะเวล�ต่อม� เมื่อกิจกรรมกลับ อย่�งพร้อมเพรียงหเพื่อเสนอแผนก�รลดก�รปล่อย Franny Armstrong
 ม�เป็นปกติ ปร�กฏว่�ตัวเลขมลพิษสูงขึ้นอีกครั้ง ค�ร์บอนฯ ภ�ยในปี ๒๐๓๐
  แม้ว่�กิจกรรมก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกส่วนใหญ่   ผู้นำ�ทั่วโลกต่�ง “ให้ค�ามั่น” ว่�จะต้องทำ�ให้ประเทศ
 ๖                                                ๗
 เกิดขึ้นด้วยนำ้�มือของมนุษย์ ห�กแต่ในเวล�เดียวกัน ของตนบรรลุต�มที่ข้อตกลงป�รีส (Paris Agreement
 ธรรมช�ติก็ยังก่อให้เกิดก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ goals) โดยจะทำ�ทุกวิถีท�งเพื่อลดก�รปล่อยค�ร์บอน
 ออกสู่ชั้นบรรย�ก�ศในจำ�นวนที่น่�กังวล โดยเฉพ�ะ และรักษ�ระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกินห๒
 ก�รเกิดขึ้นของไฟป่�หอันเป็นผลกระทบข้�มช�ติที่ องศ�เซลเซียส พร้อมทั้งพย�ย�มจำ�กัดก�รเพิ่มขึ้นของ
 ย้อนกลับม�สู่ลมห�ยใจของมนุษย์ด้วยเช่นกัน อุณหภูมิไม่กิน ๑.๕ องศ�เซลเซียส
  นี่ยังไม่นับเรื่อง “ภัยพิบัติ” ซึ่งเกิดขึ้นในจำ�นวนที่   ก�รประชุมครั้งนี้ แต่ละประเทศได้ประก�ศแนวท�ง
 ม�กขึ้นและถี่ขึ้นหสร้�งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวงจร ของตน ตั้งแต่ก�รลดก�รใช้พลังง�นฟอสซิล หันไปใช้
 เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะย�วหปัญห�ก�ร พลังง�นสะอ�ด ก�รเน้นยำ้�ถึงแผนก�รลงทุนที่จะไม่
 เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศกระทบต่อป�กท้องผู้คน ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมหโดยถ้อยแถลงของผู้นำ�แต่ละ
 และคร่�ชีวิตมนุษย์เรื่อยม� และจะรุนแรงม�กขึ้นเรื่อยๆ ประเทศก็เป็นที่น่�พอใจ ส่วนใหญ่ส�ม�รถขยับเข้�ไป
 ห�กเร�ไม่ลงมือทำ�อะไรสักอย่�ง ใกล้เป้�หม�ยในข้อตกลงป�รีส
  องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้หยิบยกเรื่อง   ที่สำ�คัญก็คือ ประเทศที่เข้�ร่วมกันประชุมส่วนใหญ่
 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศม�พูดถึงเป็นก�รเฉพ�ะ ได้ประก�ศถึงแผนก�ร “คว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอน”
 และกำ�หนดอยู่ในเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs) อันหม�ยถึงว่�จะไม่มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสู่ชั้น
 ที่ ๑๓ ภ�ยใต้หัวข้อ “Climate Action” ที่มุ่งระดม บรรย�ก�ศสุทธิเพิ่มขึ้นอีก ด้วยก�รหันไปใช้พลังง�น
 ทรัพย�กรเพื่อสนับสนุนประเทศกำ�ลังพัฒน� ในก�ร ท�งเลือกและพลังง�นหมุนเวียนแทน และจะทำ�ก�ร
 ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและก�ร ชดเชยค�ร์บอนเครดิต (Carbon Offsets) ตัวอย่�งเช่น
 พัฒน�แบบค�ร์บอนตำ่� ซึ่งควรดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับ ก�รปลูกป่�เพื่อเพิ่มจำ�นวนต้นไม้ โดยส่วนม�กตั้งเป้�
 ก�รบูรณ�ก�รม�ตรก�รด้�นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก กันไว้ว่�จะต้องทำ�สำ�เร็จในปี ๒๐๓๐

 ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔                        ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14