Page 7 - จากประชุม สภาพภูมิอากาศ COP 26 สู่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
P. 7

เรื่องจากปก                             ก่อนที่โลกจะถึงจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ ก่อนที่
                           Point of no return จะมาถึง ทุกชีวิตซึ่งสัมพันธ์โดย
                           ตรงกับสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นเนื้อเดียว ทั้งในฐ�นะผู้รับ
                           ผลกระทบ และผู้ก่อมลพิษ จำ�เป็นต้องร่วมมือกันอย่�ง
                           จริงจัง เพื่อยับยั้ง “ฝันร้�ย” ที่มีโอก�สจะเกิดขึ้นจริงใน
                           ระยะเวล�อันใกล้นี้
                             ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ได้สร้�ง
                           คว�มเลวร้�ยและปั่นป่วนทุกพื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่เชิง
                           ระบบนิเวศ ป่�ไม้ ที่กระทบต่อพันธุ์พืช แหล่งอ�ห�ร
                           สัตว์ มนุษย์ ฯลฯ ไปจนถึงก�รก่อให้เกิดภัยธรรมช�ติ
 ๔                                                ๕
                           ฝนฟ้�ตกต้องผิดฤดูก�ล ช�วไร่-ช�วสวน ปรับตัวกัน
                           จ้�ละหวั่น จนทำ�ให้ภูมิปัญญ�-ภูมิรู้ ที่ได้รับก�รส่งต่อ
                           ม�จ�กในอดีต ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้จริงได้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม


 ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔                        ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12