Page 6 - จากประชุม สภาพภูมิอากาศ COP 26 สู่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
P. 6

เรื่องจากปก                                                                                 ก่อนที่โลกจะถึงจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ ก่อนที่
                                                                                Point of no return จะมาถึง ทุกชีวิตซึ่งสัมพันธ์โดย
                                                                                ตรงกับสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นเนื้อเดียว ทั้งในฐ�นะผู้รับ
                                                                                ผลกระทบ และผู้ก่อมลพิษ จำ�เป็นต้องร่วมมือกันอย่�ง
                                                                                จริงจัง เพื่อยับยั้ง “ฝันร้�ย” ที่มีโอก�สจะเกิดขึ้นจริงใน
                                                                                ระยะเวล�อันใกล้นี้
                                                                                 ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ได้สร้�ง
                                                                                คว�มเลวร้�ยและปั่นป่วนทุกพื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่เชิง
                                                                                ระบบนิเวศ ป่�ไม้ ที่กระทบต่อพันธุ์พืช แหล่งอ�ห�ร
                                                                                สัตว์ มนุษย์ ฯลฯ ไปจนถึงก�รก่อให้เกิดภัยธรรมช�ติ
    ๔                                                                                                 ๕
                                                                                ฝนฟ้�ตกต้องผิดฤดูก�ล ช�วไร่-ช�วสวน ปรับตัวกัน
                                                                                จ้�ละหวั่น จนทำ�ให้ภูมิปัญญ�-ภูมิรู้ ที่ได้รับก�รส่งต่อ
                                                                                ม�จ�กในอดีต ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้จริงได้ในปัจจุบัน        เพื่อสร้างความยั่งยืน        ด้านสิ่งแวดล้อม


    ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                         ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11