รับฟังความเห็น ธรรมนูญฯ ภาคใต้

สถานที่: 
นครศรีธรรมราช
วัน-เวลา: 
30 พฤศจิกายน 2015