ขอรายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

         สานพลังฉบับที่แล้ว ท่านเลขาธิการ คสช. นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ได้ฝากผม นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ไว้กับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสานต่อภารกิจ ขอใช้โอกาสนี้รายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยความเคารพรัก  พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อคนไทยทุกคน

         พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นหนึ่งในกฎหมายไม่กี่ฉบับในประเทศไทยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุด ความมุ่งมั่นของการมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นการสร้างเครื่องมือใหม่ในการปฏิรูปสุขภาพ ชี้ทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งมุมมองใหม่สุขภาพดี ๔ มิติ ทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม ระบบสุขภาพเป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เปลี่ยนมุมมองซ่อมสุขภาพเป็นสร้างสุขภาพ ขยายขอบเขตงานจากงานการแพทย์และสาธารณสุขเป็นงานสุขภาพ เปลี่ยนกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะจากการจัดทำโดยภาครัฐ เป็นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชน ทั้งมีกลไกระดับชาติคือ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สานพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ภาควิชาการ มีเครื่องมือต่างๆ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ อีกทั้งเปิดกว้างตามมาตรา ๒๕(๘) คสช. สามารถตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ คสช. มอบหมายได้

         ๑๖ ปีผ่านไป ตั้งแต่ท่านเลขาธิการ คสช.นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และล่าสุด นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ใช้เครื่องมือต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  ขับเคลื่อนงานเกิดมรรคผลสำเร็จมากมาย

         รับไม้มาแล้วต้องวิ่งต่อ ด้วยความเชื่อมั่นในทีมงานและภาคีเครือข่ายการทำงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจสานงานต่อ ก่องานใหม่ ร่วมกับทุกท่าน ให้ได้ผลสำเร็จดังเจตนารมย์ของกฎหมาย บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์สร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน สานพลังทุกภาคส่วน เป็นช่างเชื่อม เชื่อมเครือข่าย เชื่อมข้อมูล เชื่อมองค์ความรู้ เชื่อมเครื่องมือ คสช. ทุกชิ้น (4P-W สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ HIA ฯลฯ) ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงเสริมพลังการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ เชื่อมระบบสุขภาพกับระบบอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ มุ่งหวังให้สัมพันธ์กันทั้งการชี้ทิศทางระบบสุขภาพ การพัฒนานโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ครบวงจรการสร้างสุขภาวะ

         ได้มาทำงานร่วมกันนับเป็นวาสนา หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอย่างอบอุ่นใกล้ชิดแน่นแฟ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และจะมีโอกาสได้พบกับกัลยาณมิตรทุกท่านในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง on-site online onground on print

         สำคัญที่สุดเดือนธันวาคมของทุกปีงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) โดยจะจัดที่ศูนย์ประชุมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายใต้ธีม “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย”

         แล้วมาพบกันนะครับ

 

รูปภาพ