ภาษาไทย English

ส่ง ‘พระธรรมทายาท’ กระจาย 5 ภูมิภาค กล่อมเกลาผู้คน สร้างสังคมสุขภาวะ

   สช. หนุนพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ บุกเบิกงานสร้างสุขภาวะทั่วประเทศ ศ.นพ.ประเวศ ชี้วัด 4 หมื่นแห่ง พระ 3 แสนรูป คือทุนทางสังคมยิ่งใหญ่ ควรเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ขณะที่พระต้นแบบ 5 ภูมิภาคสะท้อนความสำเร็จหลากหลายประเด็นสร้างสังคมสุขภาวะ
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด มหกรรมพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ “จุดเทียนปัญญา สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พร้อมด้วยพระธรรมทายาททั่วประเทศกว่า 150 รูป เข้าร่วม
 
   ภายในงาน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส บรรยายพิเศษหัวข้อ “พระธรรมทายาทกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ระบุว่า ปัจจุบันมีวัดถึง 40,000 แห่ง และพระสงฆ์ 3 แสนรูป ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นทุนอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศ พระธรรมทายาทจึงเป็นกลไกช่วยให้ฐานของชาติแข็งแรง โดยนำหลักธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของชุมชนที่มี 8,000 ตำบล 80,000 หมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สถานีอนามัย วัด โรงเรียนฯลฯ
 
   “บทบาทของพระธรรมทายาทสามารถเชื่อมโยงกับกับผู้นำชุมชน หรือผู้นำประเด็น และเป็นภาคีกับองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สร้างสุข คลายทุกข์ สอดแทรกหลักธรรมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตอบโจทย์สังคมไทยและศาสนาอย่างยั่งยืน”
 
   พระครูอมรชัยคุณ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการริเริ่มโครงการสร้างพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ขึ้น ในปี 2559-2563 ขึ้น มีหลักสูตร “พระธรรมทายาทนักพัฒนา สร้างเสริมสังคมสุขภาวะ” ฝึกอบรม 5 ภูมิภาค รวม 447 รูป ซึ่งจากการถอดบทเรียนพระธรรมทายาทต้นแบบ 106 รูป พบว่ามีการปฏิบัติศาสนกิจ อาทิ งานเผยแผ่ งานสาธารณสงเคราะห์ งานเศรษฐกิจพอเพียง งานด้านสุขภาพ และศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรม
 
   ทั้งนี้ในการเสวนา “เส้นทางและรูปธรรมการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะของพระธรรมทายาท” ซึ่งเป็นการนำเสนอประสบการณ์ทำงานกิจกรรรมในพื้นที่ โดย พระครูวิลาสพุทธิคุณ พุทฺธฌาโน พระธรรมทายาทภาคเหนือ เล่าว่า เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เกิดเป็นเครือข่ายจิตอาสาต่างๆ ร่วมมือกันตั้งมูลนิธิและกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่
 
   พระครูมงคลวรวัฒน์ พระธรรมทายาทภาคอีสาน กล่าวว่า พระสงฆ์ควรมีบทบาทต่อสังคมส่วนรวม ไม่อยู่นิ่งเฉย ช่วยเหลือสร้างประเทศให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ส่วน พระครูสุนทรธรรมนิเทศ พระธรรมทายาทภาคใต้ ได้พัฒนาแนวทาง “ศาสนาสัมพันธ์” ร่วมมือกับศาสนาอื่นๆ ให้ทุกคนแสดงออกถึงความเชื่อ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันตามบริบทของพื้นที่ ตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา จัดทำห้องรักษาพยาบาลให้พระที่อาพาธ เป็นต้น
 
   พระสุบิน ปณีโต พระธรรมทายาทภาคกลาง สะท้อนรูปธรรมที่สำเร็จชัดเจนคือ “กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์” ให้ชุมชนเอาเงินมาออมร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือยามลำบาก แต่มีเงื่อนไขเลิกสิ่งอบายมุข ด้าน พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พระธรรมทายาทภาค กทม. ปริมณฑลและภาคกลางตอนบน ได้พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ อาทิ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ ใช้ธรรมะรักษาภาวะจิตใจที่เป็นทุกข์ ซึ่งจะคลี่คลายผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย และนำธรรมะไปโปรดถึงเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค
พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค
พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค
พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค
พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค