หนังสือ ปฏิรูปสุขภาพ:ปฏิรูปชีวิตและสังคม เล่ม 3 บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ เล่ม 3