(ร่าง) แนวปฏิบัติตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

คำอธิบาย: 
แบบสอบถามความเห็น (ร่าง) แนวปฏิบัติตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข” (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

กรุณาแสดงความเห็นตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ความนำ คำนิยาม ความเห็น (โปรดระบุเหตุผลประกอบ หากไม่มีเหตุผลประกอบให้ใส่คำว่า ไม่มีความเห็น)