ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 29-31 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง