ภาษาไทย English

ตราสัญญลักษณ์

ตราสัญญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เส้นตรงสีขาว 3 เส้นหมายถึงการสานพลังทางวิชาการ พลังทางสังคม และพลังทางการเมือง
ตัวอักษร สช สีอ่อน หมายถึง บทบาทของสำนักงานฯ ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุน ทำหน้าที่เป็นแกนในการ "สานพลัง" เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
สีพื้นโดยปกติเป็นสีเทาเพื่อแสดงถึงประเด็นสุขภาพที่กำลังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนจากสภาพปัญหาซึ่งแทนด้วยสีดำ ไปสู่สภาพที่มีสุขภาวะซึ่งแทนด้วยสีขาว
ตัวอักษร "สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ" 2 บรรทัด ในบางกรณีอาจแทนด้วยข้อความ "สานพลัง สร้างสุขภาวะ" ซึ่งเป็นคติในการทำงานของสช. ก็ได้