การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

   เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นกลไกดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มาจาก 3 ภาคส่วน ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้แก่
 
   o กลุ่มนโยบาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
   o กลุ่มวิชาการ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
   o กลุ่มประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่  
   คสช. จึงมีทั้งกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง และกรรมการที่มาจากกระบวนการสรรหาโดยการเลือกกันเอง คสช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 4) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2566
 
   ปัจจุบัน กรรมการตามมาตรา 13 (6) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองตามข้อกำหนดในมาตรา 15 จำนวนสี่ประเภท ได้แก่ (1) ผู้แทนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา (2) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (3) ผู้แทนนายกเทศมนตรี และ (4) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้แทนเหลืออยู่ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดดังกล่าว
 
   ดังนั้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ คสช. แต่งตั้งตามมาตรา 19 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มี นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน จึงได้จัดกระบวนการสรรหากรรมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   โทร 02832 9092 และ 02 832 9024    หรือติดต่อที่ e-mail nhco@nationalhealth.or.th    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143