การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นกลไกดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มาจาก 3 ภาคส่วน ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้แก่
 
   • กลุ่มนโยบาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
   • กลุ่มวิชาการ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
   • กลุ่มประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่  
   คสช. จึงมีทั้งกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง และกรรมการที่มาจากกระบวนการสรรหาโดยการเลือกกันเอง คสช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 4) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2566
 
   ปัจจุบัน กรรมการตามมาตรา 13 (10) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเลือกกันเองตามข้อกำหนดในมาตรา 18 นั้น ในส่วนของ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต 9 ได้หมดวาระลง
 
   ดังนั้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ คสช. แต่งตั้งตามมาตรา 19 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มี นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน จึงได้จัดกระบวนการสรรหากรรมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  คุณวันวิสา แสงทิม โทร 02832 9111 , 089 454 2782 e-mail : wanvisa@nationalhealth.or.th