ระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สงขลา พร้อมขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดวงกลางหารือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนีสงขลา

Subscribe to ระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น