ระบบสุขภาพปฐมภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. และ สบช. ร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชนเพื่อชุมชน

(14 กรกฎาคม 2566) นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวปรานอม โอสาร และนางสาววราวรณ์ โตเข็ม ศูนย์วิชาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้ (ศสพ.)  เข้าพบ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ศ.พญ.ร.อ. วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

‘ศ.นพ.วิจารณ์’ หนุนใช้ DE ประเมินเพื่อพัฒนา ยกระดับ ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ โดยชุมชน ‘สช.-ภาคี’ ปั้นการเรียนรู้ผ่าน 17 ชุมชนเมือง

สช.พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย เดินหน้าเสริมศักยภาพ 17 ชุมชนเขตเมือง หวังสร้างต้นแบบการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชน ผ่านแนวคิด “การประเมินเพื่อพัฒนา” หรือ “DE” ชี้เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกลไกการทบทวน-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยรับมือความซับซ้อนของปัญหา

Subscribe to ระบบสุขภาพปฐมภูมิ