สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันทมติ! ชาวกรุงฯเคาะ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ‘พื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัย-บริการสุขภาพเขตเมือง’ ยกระดับอาชีพคนฐานราก หนุนเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ

เวที “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3” ร่วมให้ฉันทมติ 2 ระเบียบวาระ “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย” – “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า” สะท้อนสู่การแก้ปัญหากลุ่มคนอาชีพฐานราก ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ

สช.จัดเวิร์คช็อปเตรียมพัฒนาประเด็นเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระใน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3”

สช.จัดเวิร์คช็อปเตรียมพัฒนาประเด็นเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระใน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3” หลากเครือข่ายเข้าร่วมระดมประเด็นปัญหา-สะท้อนความต้องการในพื้นที่ หาจุดเชื่อมโยงพร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย Sandbox เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน

สช. ชวน สปสช. สสส. จับมือ ยกระดับการทำงานปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ หารือกับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

สช. ชวน สปสช. สสส. จับมือ ยกระดับการทำงานปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ หารือกับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป้าหมายหลักคือยกระดับและจัดระบบสุขภาพของคนกรุงเทพให้ดีขึ้น

Subscribe to สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร