สช. ร่วมหารือประเด็นการดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเสพติด จิตเวช เพื่อจัดตั้ง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านหนองจอก (Baan-NongChok Rahabilitation Center) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

 

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง (คสม.)เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมปลาตะเพียนทอง ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เขตมีนบุรี โดยมีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ซึ่งมีกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 กรมการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตมีนบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ดูแล บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเข้าร่วม ตลอดจนภาคเอกชนในการให้ความเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยยาเสพติด ตลอดจนหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเสพติด ณ บ้านหนองจอก เขตมีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร จัดตั้ง “สถานฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านหนองจอก (Baan-NongChok Rahabilitation Center)" และจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและแนวทางการบำบัดฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

2

 

3

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ตามกลไกคณะทำงานด้านสังคม ยาเสพติด และอบายมุข ในการตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และกระตุ้นการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวต่อไป

 

รูปภาพ