สช.ผู้แทนประเทศไทย สานพลังความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ WHO | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

WHO จัดเวทีปรึกษาหารือ Regional consultation on economic and commercial determinants of health in South-East Asia  ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ บังคลาเทศ อินเดีย ภูฏาน อินโดนีเซีย ติมอร์-เลซเต มัลดีฟ ศรีลังกา และประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหนึ่งในผู้แทนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และมูลนิธิชีวะวิถี
 

WHO


กระบวนการประชุมเป็นการ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการค้าที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสุขภาพของประชากร เช่น การสูบบุหรี่ การใช้แอลกอฮอล์ อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการไม่ออกกำลังกาย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยาม commercial determinants of health (CDH) และประเทศต่างๆ มีข้อเสนอให้ WHO จัดทำ Guidelines เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการ และขอให้สร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติเพื่อป้องกันอิทธิพลของระบบการค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 

WHO

 

รูปภาพ
WHO
Tags