กขป.เสนอ quick win วางเป้าหมายประสานนโยบาย ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปี 66 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

เริ่มต้น กขป.เขต1 -13ได้กล่าวถึงคุณงามความความดีและร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ "ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว" หมอผู้อุทิศตนเพื่อวิจัยและรักษามะเร็งตับ-ท่อน้ำดี

วันที่  21 – 22 กันยายน 2565  ด้วยความร่วมมือของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จัดประชุมบูรณาการสร้างสุขภาวะในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 1 – 13  ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหนุนเสริมและเชื่อมโยงการทำงานของ กขป. กับภาคีเครือข่ายระดับนโยบาย  ได้แก่ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ,นพ.อภิชาติ รอดสม  รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สยมพร  ศิรินาวินประธานกขป.เขตพื้นที่ 1 , ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 2  , ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ  รองประธานกขป.เขตพื้นที่ 3,  นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ  ประธานกขป.เขตพื้นที่ 4  ,นายศิวโรฒ จิตนิยม รองประธานกขป.เขตพื้นที่  5, นายประชา เตรัตน์ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 6  , นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานกขป.เขตพื้นที่ 7  ,นายณรงค์ พลละเอียด ประธานกขป.เขตพื้นที่ 8  ,นพ.สำเริง แหยงกระโทก  ประธานกขป.เขตพื้นที่ 9   ,นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 10  ,พญ. อุทุมพร กำภู ณ อยุทธยา ประธานกขป.เขตพื้นที่ 11   , ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ รองประธานกขป.เขตพื้นที่ 12  และมีรองประธานกขป.   เลขานุการกขป. 4ส+1ก. (สธ. สสส. สปสช. สช. กรุงเทพมหานคร) นักบริหารจัดการเขต กขป.เขตพื้นที่ 1 – 13 เข้าร่วมกว่า 70 คน
 

กขป.


นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19COVID-19  จากโรคติดต่อร้ายแรง เป็นโรคติดต่อที่ต้องควบคุม และเฝ้าระวัง  จากสถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปสู่วิกฤติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อาจมีแนวโน้มดีขึ้น   รวมถึงสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมและกำหนดอนาคตของประเทศ   การสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ การแก้ไขพลิกฟื้นประเทศไทย ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับที่ 3 เช่นเดียวกับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15-16   อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ New Gen จากสถานการณ์ดังกล่าวนำมาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การขับเคลื่อนพื้นที่การทำงานของเขตสุขภาพได้เช่นกัน
 

ประทีป ธนกิจเจริญ


ขณะที่ นายจารึก ไชยรักษ์ ผอ.สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่  ประมวลภาพรวมการขับเคลื่อนงานกขป.เขตพื้นที่ 1 – 13  และเน้นย้ำหลักการสำคัญของกขป. ให้ความสำคัญ เชื่อมประสานนโยบาย เชื่อมปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานปี 2565 มีการกำหนดประเด็นเป้าหมายจำนวน 54 ประเด็น เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจระดับนโยบาย การบูรณาการงานเชิงยุทธศาสตร์   โดยกขป.เป็นกลไกบูรณการทั้งในเชิงเป้าหมาย แผนงาน เชื่อมโยงหน่วยงาน เชื่อมโยงระดับพื้นที่ 
 

จารึก ไชยรักษ์


ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเสริมพลัง รับฟังเสียงสะท้อนการขับเคลื่อนงานกขป.โดยหน้าที่ขับเคลื่อนของเลขานุการหลัก และเลขานุการร่วมกขป. ซึ่งมีการมองภาพความสำเร็จ กขป. จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกขป.ในบทบาทหน้าที่ของเลขานุการนำเสนอในเรื่องการบูรณาการ/มีทีม “ประธานมุ่งมั่น เลขามั่นคง ทีมงานมีใจ” การประสานงานภายใน/ภายนอก สมรรถนะคนทำงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และกลไกการสนับสนุนในพื้นที่
 

กขป.


นอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าประสบการณ์“เหลียวหลังแลหน้า” มิติการขับเคลื่อนงาน กขป. จากปัจจุบันสู่อนาคต  สาระสำคัญนำสู่การสานพลังบทบาทภารกิจของกขป. ทั้งในเรื่องการเชื่อมงานเขตสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข  โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4  , สร้างการรับรู้-กินอาหารให้ปลอดภัย “พยาธิใบไม้ตับ-มะร็งท่อน้ำดี” โดย นายสุทธินันท์  บุญมี  ประธานกขป.เขตพื้นที่ 7  , การเชื่อมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนในเขตพื้นท่ โดย  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกขป.เขตพื้นที่ 10   ,การขับเคลื่อนประเด็นเกษตร และการเชื่อมโยงในทุกระดับ  โดย  นายทวีวัตร เครือสาย รองประธานกขป.เขตพื้นที่ 11  ,บทบาทกขป.กับการถ่ายโอนภารกิจอบจ. โดย นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองประธานกขป.เขตพื้นที่ 3 ดำเนินรายการโดย  นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์  นักวิชาการอิสระ
 

สุทธินันท์ บุญมี


ช่วงท้าย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บทบาทของ กขป. เป็นกลไกในการประสานนโยบาย และบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพ  สำหรับเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานในปี 2566 ของ กขป.เขตพื้นที่ 1-13  จะทำอย่างไรให้นโยบายสาธารณะทุกเรื่องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีวาระร่วมที่สำคัญของหลายเขตพื้นที่ เป็นโอกาสที่จะนำกรณีดังกล่าวออกมาแลกเปลี่ยน และสื่อสารสังคม เพื่อให้นำไปสู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม และเป็นฐานของความร่วมมือที่สามารถแลกเปลี่ยนการทำงานซึ่งกันและกันได้ต่อไป
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

กขป.

 

กขป.

 

กขป.

 

กขป.

 

กขป.ปรีดา แต้อารักษ์

แหล่งข่าว : สุภาภรณ์  ดำรงพันธ์
ภาพข่าว : บัณฑิต จึงมั่นคง / ชูชาติ ตรีรัถยานนท์

รูปภาพ
กขป