ภาคใต้แห่งความสุข “ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย ทิศทางภาคใต้แห่งความสุข” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดยทีมภาคใต้ ได้จัดประชุม “เสริมงาน สานใจ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค (ภาคใต้)” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 ภาคใต้แห่งความสุข


โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้), ชมรมแพทย์ชนบท, มูลนิธิชุมชนไท, สมาคมประชาสังคมชุมพร, เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ-พัทลุง, มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, ประธาน กขป. เขต 11 และ เขต 12

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยนสถานการณ์สุขภาวะ การเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ ในพื้นที่ภาคใต้
 

ปรีดา แต้อารักษ์


เพื่อติดตามกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ภาคใต้ (การพัฒนาและจัดตั้งกลไก กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายเชิงประเด็น และเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด) เพื่อหนุนเสริมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และการจัดทำรายงานเพื่อปิดโครงการ เพื่อร่วมวางกรอบทิศทางและให้ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปี 2566 – 2570
 

ปรีดา แต้อารักษ์


ช่วงเช้าวันที่ 29 มิถุนายน มีพิธีเปิดโดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ สช. บรรยายในหัวข้อ “เดินหน้า คว้าโอกาส พิชิตวิกฤติ สู่สังคมสุขภาวะ” กล่าวถึงการใช้เครื่องมือตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสมัชชาสุขภาพ ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีความท้าทายที่สำคัญคือต้องยกระดับกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและพาผู้คนทุกภาคส่วนในสังคมมาเคลื่อนเรื่องต่างๆ ร่วมกัน

 ภาคใต้แห่งความสุข

ต่อด้วยเวทีเสวนา “พลิกวิกฤติ ฝ่าพลวัตรการพัฒนา สู่ภาคใต้ดินแดนแห่งความสุข: ภายใต้สถานการณ์ จุดแข็ง โอกาส ความท้าทาย และภัยคุกคามพื้นที่” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 
1. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ, ประธานชมรมแพทย์ชนบท
2. นายธนภณ เมืองเฉลิม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้)
3. นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท  
4. นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร 
5. แพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน กขป. เขต 11
6. นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธาน กขป. เขต 12
7. นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.

ดำเนินรายการโดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ – พัทลุง ในวงเสวนาเห็นพ้องกันว่าการจะก้าวสู่ภาคใต้ดินแดนแห่งความสุขควรดำเนินการมากกว่าการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่ควรสร้างนโยบายสาธารณะที่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้งในระดับตำบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ โดยในระดับภูมิภาค ภาคใต้ให้มีการจัดทำนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างภาคใต้ให้ภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ใน ประเด็นสำคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่  2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นที่  3 ความมั่นคงทางทางอาหารและพันธุ์กรรมพืช
ประเด็นที่  4 ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นที่  5 ความมั่นคงทางสุขภาพ
ประเด็นที่  6 ความมั่นคงในมนุษย์
ประเด็นที่  7 ความมั่นคงทางการศึกษา/เทคโนโลยีและการสื่อสาร

สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ “การสร้างพื้นที่กลาง” เพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชน ได้มาสร้างภาพฝันร่วมกัน ได้ร่วมถักทอฝัน อีกทั้งต้องมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน และนำไปสู่การจัดทำแผนที่ทางเดิน “การพัฒนาภาคใต้แห่งความสุข” ...และร่วมเดินหน้าสร้างภาคใต้แห่งความสุขร่วมกัน

ช่วงบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน มีการประมวลภาพรวมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้ปี 2565 โดยทีมภาคใต้ ซึ่งปีนี้มีประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น 28 ประเด็น เมื่อจำแนกประเด็นเหล่านี้แล้วสอดคล้องประเด็นของ “งานสร้างสุขภาคใต้” และมีการทำงานสอดคล้องกันทั้งในระดับตำบลซึ่งใช้ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน ระดับอำเภอโดยมีกลไก พชอ. ของทั้งสองเขตร่วมเป็นพื้นที่ต้นแบบ ระดับจังหวัดซึ่งใช้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ระดับเขตมีกลไก กขป. ร่วมขับเคลื่อน

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งห้องย่อยเพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายเรื่อง “หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย” โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ สช. และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทรงพลัง” โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขณะเดียวกันทีมบริหารจัดการโดยน้องแพ็ค และน้องเอฟ จาก สนพ. ก็ได้พบปะพี่ๆ ทีมบริหารจัดการของสมัชชาสุขภาพภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะด้าน “การบริหารจัดการภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 

ภาคใต้แห่งความสุข


ช่วงเช้าวันที่ 30 มิถุนายน เริ่มกระบวนการด้วยกิจกรรม “เช็คอินถิ่นใต้ บอกข่าวเล่าเรื่อง สุข-ทุกข์ ภาคี” ใช้เวลาช่วงสั้นๆ ให้ภาคีเครือข่ายได้บอกเล่างาน ขายของดี ของเด็ดในพื้นที่

ก่อนที่จะเริ่มติดตามกระบวนการขับเคลื่อนงาน 4PW ของทั้ง 14 จังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะโดยทีม สช. และประธาน กขป. 11 ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลความคืบหน้ากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ (1) เรื่องของการพัฒนาและจัดตั้งกลไก (2) กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายประเด็น และ (3) การเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลายๆ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกัน เริ่มด้วย นครศรีฯ จัด 24 กรกฎาคม กระบี่ 4 สิงหาคม ระนอง 17 สิงหาคม สุราษฎร์ 19 สิงหาคม พังงา 30 สิงหาคม

ปิดท้ายด้วย อ.พิชัย ศรีใส อดีตที่ปรึกษา คจ.สช. ให้กำลังใจภาคีเครือข่าย สมัชชาสุขภาพจังหวัดทุกๆ จังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 

ภาคใต้แห่งความสุข

 

รูปภาพ
 ภาคใต้แห่งความสุข
หมวดหมู่ข่าว