ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างจัดทำหนังสือก่อนวันผลัดใบ ฉบับสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ด้วยวิธีตกลงราคา 07/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างจัดทำหนังสือก่อนวันผลัดใบ ฉบับสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ