เสนอครม.ขับเคลื่อน2มติสมัชชาสุขภาพฯ'แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ'สู่วาระแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     คณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม.ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย แก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี 77 สหประชาชาติ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (381)

รูปภาพ
เอกสารแนบ