งานจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ 13/05/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 – ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ