ดึงชุมชนร่วมตั้งสมัชชาศึกษาจังหวัด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

จากการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาดร.กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดตั้งสมัชชาการศึกษา ควรเกิดจากฐานรากและมาจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกระทรวงศึกษาเพียงอย่างเดียวเครือข่ายต้องทำหน้าที่ชี้นำทิศทางการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดย สกศ.ตั้งเป้าให้เกิดสมัชชาการศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ด้านนพ.อำพล ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (386)

รูปภาพ
เอกสารแนบ