พิมพ์เขียวสร้าง 'สุขภาวะ' แบบมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ... นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กล่าวว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ปัญหาสุขภาพจะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวางแผนแม่บทรับมือตั้งแต่วันนี้ อาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพในภายหลังขณะนี้ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมาหลากหลายรูปแบบ/เวที ทั้งเวทีก่อนยกร่างในรูปแบบ ประชาเสวนาหาทางออก 5 เวที กระบวนการลูกขุนพลเมือง เวทีรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็น และการรับฟังความเห็นหลังได้ธรรมนูญฯ ร่างแรกแล้วในรูปแบบเวที 4 ภาคทั่วประเทศ เวทีรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 และการรับฟังความเห็นทางเอกสารและสื่อออนไลน์ ทุกเวทีได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างรอบด้าน ทั้งทำความรู้จัก เข้าใจธรรมนูญฯ และการรับฟังและนำข้อมูลความเห็นมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนธรรมนูญฯ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (399)

รูปภาพ
เอกสารแนบ