คณะกรรมการผลการดำเนินการ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2564-2566

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคมและสุขภาวะ

2561-2563

อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

2558-2560