2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

        มติ 2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ 8 พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

         สาระสำคัญของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ระบุหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน (2) การใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำเตือนในอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียม (3) การใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน (4) การจัดทำระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าหมายไปยังเด็ก และมีผลต่อความรุนแรงของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (5) การติดตามความคืบหน้าในการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงความเหมาะสม ระยะเวลา และกลไกในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีส่วนร่วม

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload