5.7 พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติ ๕.๗ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาว เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และมอบหมายให้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕  ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป  และ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ภายใต้ คมส. ได้แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” มีนายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานคณะทำงาน องค์ประกอบคณะทํางานมาจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส

     ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้ง ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มติที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ รับทราบการดําเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ที่กําหนดให้ดําเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ และมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมที่มีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้เป็นแผนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และนําไปประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

 

info_sangha

Resolution filedownload