8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่

          สาระสำคัญของมติ 8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการคือ ปัญหาจากแบคทีเรียดื้อยาเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญมาก การแก้ไขปัญหาจะประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่างๆ  และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติที่เข้มแข็งในการบูรณาการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายและมีทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว ของ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม”

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload