10.4 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติ 10.4 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ได้รับฉันทมติในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2560  โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2561 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

มตินี้ มีความมุ่งหมายให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมส่งเสริมและบริหารจัดการ จะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

Resolution filedownload