10.3 ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เสนอเข้าสู่การพิจารณาจัดระเบียบวาระ โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงสานพลังเชิงรุกโดยเน้นชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรศาสนา สถาบันการศึกษา และสื่อร่วมกันเป็นเกราะคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งที่การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข คัดกรอง บำบัด ส่งต่อ ฟื้นฟู ติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนทุกระดับ ด้วยการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติและมุมมองของชุมชน และสังคมต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร และนำกลไกที่มีอยู่ในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ได้นำศักยภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดของชุมชน เพื่อให้เกิดการป้องกันจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          มติชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560   ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

  • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติรับทราบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561     
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (สช.) ได้จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ”   
  • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2561  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560  ให้หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยให้อยู่ใน กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

Resolution filedownload