10.2 การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา   ได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (สช.) ได้จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ  แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐  ให้หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยให้อยู่ใน กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

Resolution filedownload