11.2 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก มีความมุ่งหมายให้เกิดความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากผลกระทบทางลบของ อีสปอร์ตและวีดีโอเกมออนไลน์ ทั้งการใช้เวลาที่มากเกินไป การจัดการแข่งขันที่ยังขาดกฎเกณฑ์ และการตกอยู่ภายใต้การสื่อสารเพื่อการโฆษณา ตลอดจนการสร้างความรู้เท่าทันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๑  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  จากนั้นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

info_e_sport

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload