11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ต่อมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload