12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

มติ 12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

          สาระสำคัญของมติ 12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง คือ นโยบายรวมพลังชุมชนต้านมะเร็งด้วยกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบจัดการการรณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การป้องกันและการรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน และระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload