12.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงมีฉันทมติเห็นชอบ “มติ 12.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

Resolution filedownload