14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม (Protection of Equitable Access to Health Services by Specific Populations in Crises) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในวิกฤตอย่างเป็นธรรม เป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)   ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload