ขอเชิญประชาชน ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อพิจารณาเป็นวาระ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
ร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อพิจารณาเป็นวาระ


กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด ร่วมทำ และพัฒนานโยบายสาธารณะในทุกขั้นตอน ตามหลักประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน โดยประเด็นที่เสนอเข้าสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีหลักการที่สำคัญ ประกอบด้วย 
(1) อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย  
(2) เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  
(3) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะที่สำคัญ  
(4) มีความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ท่านสามารถกด Link ด้านล่าง เพื่อเสนอประเด็น

>>> https://forms.office.com/r/VxnAMyd6eE <<<

หรือสแกน QR code จากแผ่นประชาสัมพันธ์

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร