รายงานราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผู้จัดการโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ