ขอบเขตของงาน จ้างจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน และนักศึกษาร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ