นโยบายป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. No Gift Policy

 

นโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ “NO GIFT POLICY”

1. แนวปฏิบัติขององค์กร

 • ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร สช. ทราบ และถือปฏิบัติ
 • จัดทำสื่อและดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให้ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
 • นโยบายการให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  • การให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคี โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น การ์ด ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น

  • การแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย  ให้ส่งการ์ดหรือมอบการ์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในนาม องค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ

  • การจัดของเยี่ยมไข้ภาคีเครือข่าย ให้จัดกระเช้าอาหารประเภท ผัก ผลไม้สุขภาพ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท ในนามองค์กร

2. แนวปฏิบัติของบุคลากร สช.

 • บุคลากร สช. ต้องแสดงท่าทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนาการไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี
 • บุคลากร สช. ต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย โดยชี้แจงนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ No Gift Policy ให้ภาคีเครือข่ายความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ สช. ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 • หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานพึงพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ คือ
  • พิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่าของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นการผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝง
  • ของที่รับและให้ เป็นของที่ภาคีเครือข่ายมีอยู่แล้วไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาเพื่อมอบให้เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภาคีเครือข่าย

  • มูลค่าของขวัญที่ให้รับหรือให้ มีมูลค่าไม่เกิน  1,000  บาท

 • บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี

 

หมายเหตุ.- หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่เป็นไปตามองค์ประกอบข้างต้นแล้ว  ให้สื่อสารกับผู้ให้ของได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติขององค์กร  โดยต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญเป็นการเฉพาะบุคคล  อย่างไรก็ตามของขวัญที่รับมานั้นต้องนำมารวมเป็นของส่วนกลางของ สช.เพื่อบริโภคหรือใช้ประโยชน์ต่อไป ยกเว้นผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้

ประกาศ ณ มกราคม 2564