มาตรา 6  | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สาระสำคัญของมาตรา 6 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่องการสร้างเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพไว้ ใน มาตรา 6 ดังนี้ 

"สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีความจำเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม

สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย"

มติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย คือ
2.1 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
2.2 มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
   2.2.1. มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
   2.2.2. มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ