รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนคนปัจจุบันที่มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงให้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คุณวันวิสา แสงทิม โทร ๐๒๘๓๒ ๙๑๑๑ , ๐๘๙ ๔๕๔ ๒๗๘๒ e-mail : wanvisa@nationalhealth.or.th