Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดีเดย์ สช. เริ่มใช้ระบบ DOPA-Digital ID เป็นแห่งแรกหลังจากปรับปรุงเวอร์ชั่นให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานได้ด้วยตัวเอง ชักชวนหน่วยงานภาคีฯ – ภาคีเครือข่าย นำร่องใช้ระบบ Digital ID

สช. จัดอบรมความรู้เรื่อง Digital ID และระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เสริมความรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากร ชวนหน่วยงานภาคีด้านสุขภาพเข้าร่วม อาทิ สวรส. สรพ. และ IHPP พร้อมหนุนภาคีเครือข่าย ร่วมใช้งานระบบแบบศูนย์รวมหนึ่งเดียว

‘5 พรรคการเมือง’ ร่วมรำลึก 15 ปี หมอสงวน เอาจริง! สร้าง ‘หลักประกันรายได้รับสังคมสูงวัย’

ผู้แทน 5 พรรคการเมือง ร่วมเวทีรำลึก “15 ปี หมอสงวน” พร้อมเปิดนโยบาย “สร้างหลักประกันรายได้ – บำนาญประชาชนให้คนสูงวัย” สอดคล้องมติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 15 ทุกพรรคเห็นพ้องต้องมีระบบการเงินที่เหมาะสมและขยายเวลาทำงานของผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย

สช. จับมือกับ สกสว. เตรียมความพร้อม ทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นำโดย รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล นำคณะฯ จัดการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม และทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

‘เลือกตั้ง ปี ๖๖’ โอกาสประเทศไทย สร้างพันธสัญญา ‘พรรคการเมือง’ ผลักดัน ‘หลักประกันรายได้ถ้วนหน้า’

        เริ่มต้นปีใหม่ด้วยมงคลฤกษ์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผมขอเป็นตัวแทนของ ‘พี่น้องสุชน’ กล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้พี่น้องภาคีเครือข่ายที่เคารพรักทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี ๒๕๖๖ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอีกหลายภารกิจ ที่เราจะมาช่วยเดินหน้าไปด้วยกันต่อจากนี้ครับ

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 ผนึกพลังร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย สานพลังเสริมสร้างมวกเหล็กเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดเวทีสานพลัง พชอ.