Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความมั่นคงทางอาหาร มุ่งสร้างสุขภาวะ ฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด

สช.ระดมภาคี “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” จาก 66 จังหวัด ร่วมเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนประเด็นด้าน “ความมั่นคงทางอาหาร-เกษตรปลอดภัย” ให้สอดคล้องตามบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย ร่วมเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวน คจ.สช.และภาคีเครือข่าย 
ร่วมเสนอความเห็นต่อประเด็นที่ควรพัฒนาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย”

ระบบสุขภาพไทยอีก 5 ปี เป็นอย่างไร ‘ธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3’ มีคำตอบ

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทยได้เริ่มต้นค่อยๆ เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการยกเลิกมาตรการ Test and Go สำหรับผู้เดินทางเข้าไทย และกำลังเตรียมยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทยในเร็วๆ นี้ ก่อนจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างช้า 1 ก.ค. นี้ตามแผนประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับที่ 3

วงถกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ “(ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” พร้อมส่งให้ “ครม.-สภาฯ” พิจารณา ใช้เป็นกรอบ-ทิศทางการทำงานด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมรับทราบ “แผนงานหลัก 5 ปี ฉบับใหม่ของ สช.