Page 4 - สมัชชาสุขภาพ ไฮบริด เพิ่มลิมิต การมีส่วนร่วม
P. 4

คุยกับ                        สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๑๔     เลขาธิการ             กับมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ                     สำ�หรับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ผู้ที่สนใจ กลุ่มคนด้อยโอก�ส กลุ่มคนเปร�ะบ�ง เครือข่�ย

                                                            ได้ร่วมกับเพื่อนภ�คีองค์กรต่�งๆ ทั้งในส่วนกล�งและพื้นที่ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษ� เย�วชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจน
                                                            ให้ก�รหนุนเสริมม�ตรก�รของรัฐเพื่อที่จะสร้�งคว�มเข้มแข็ง ภ�คเอกชน เข้�ม�ร่วมในกระบวนก�รเพิ่มเติม
                               สวัสดีพี่น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ เมื่อวันที่ ๗   ในระดับพื้นที่   โดยเฉพ�ะพื้นที่ที่มีกลุ่มคนเปร�ะบ�ง ที่ต้อง   สำ�หรับบทบัญญัติม�ตร� ๔๔ ระบุว่� “ผู้ใดประสงค์จะ
                              มิถุน�ยนที่ผ่�นม� เป็นวันแรกที่ไทยเริ่มปูพรมฉีดวัคซีน    เผชิญกับก�รระบ�ดของโควิด-19 และวิกฤตอื่นๆ ที่ต�มม� เข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติในก�รประชุมครั้งใด
                              โควิด-19 ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ วัคซีนถึงม�ไม่ครบต�มที่แต่ละ  ทั้งในแง่ของก�รสนับสนุนองค์คว�มรู้ ก�รจัดระบบควบคุม ให้สมัครลงทะเบียนสำ�หรับก�รประชุมครั้งนั้นต่อ
                              จังหวัดต้องก�ร แต่ก็ม�ได้ทันเวล� และคงจะทยอยจัดส่ง      และป้องกันโรคในชุมชน ระบบก�รดูแลฟื้นฟูคุณภ�พชีวิต เจ้�หน้�ที่ที่คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
                              ถึงพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะรัฐบ�ลได้ปรับใช้ยุทธศ�สตร์  มีหล�ยชุมชนได้สร้�งต้นแบบก�รรับมือโควิด-19 ด้วยกลไก กำ�หนด ต�มแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รจัด
                              แทงม้�ม�กกว่�หนึ่งตัวและมีแผนจัดห�วัคซีนเพิ่มเติม      และก�รจัดก�รของชุมชนเป็นหลัก เช่น ชุมชนคลองเตย สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติกำ�หนด
                              ให้ได้ครบ ๑๐๐ ล้�นโดส ภ�ยในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งถือเป็น      ได้สร้�ง “คลองเตยโมเดล” ไปสู่ก�รเรียนรู้ร่วมกันของ   นอกจ�กผู้ลงทะเบียนต�มวรรคหนึ่ง คณะกรรมก�ร
                              สัญญ�ณดีที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิด    ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑลและทั่วประเทศ จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติจะกำ�หนดให้เชิญบุคคล
                              ประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกครั้ง แม้ข้�งหน้�ยังจะมี  อย่�งรวดเร็ว              ผู้แทนหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรภ�คเอกชนต�มที่
                              วิกฤตซ้อนวิกฤตรออยู่ แต่ประช�ชนก็ต้องสู้ต่อไปครับ        ม�กไปกว่�นั้น สช.ยังได้ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยในก�ร เห็นสมควรม�ร่วมประชุมด้วยก็ได้”
                                                            ถกแถลงและร่อนตะแกรงคว�มคิด เพื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์   เพื่อสร้�งคว�มชัดเจนให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะม�เข้�ร่วมใน
                                                            ประเมินขน�ดของปัญห�Iจนตกผลึกเป็นประเด็นคว�มท้�ท�ย กระบวนก�ร ท�ง คจ.สช. จึงได้จัดทำ�ประก�ศ เรื่องหลัก
                                                            ในวิกฤตก�รณ์โควิด-19 และในวิกฤตก�รณ์อื่นๆ ที่อ�จ เกณฑ์ก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
                                                            เกิดขึ้นในอน�คต ซึ่งจำ�เป็นต้องมีนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกม�
                                                            สุขภ�พแบบมีส่วนร่วมเข้�ม�ช่วยคลี่คล�ยหรือรับมือ   ส�ระสำ�คัญของหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่�ว คือก�รกำ�หนด
                                                              นำ�ม�สู่ระเบียบว�ระที่เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในง�น วิธีก�รลงทะเบียน และจัดกลุ่มผู้ที่จะเข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พฯ
                                                            สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ จำ�นวน  โดยในปีนี้จะมีทั้งสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ กลุ่มเครือข่�ย
    ๒                                                        ๓ ระเบียบว�ระ ได้แก่          (M ต่�งๆ) จ�กภ�ยนอก ตลอดจนผู้เข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พฯ  ๓
                                                             ๑. ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤต ในฐ�นะผู้สังเกตก�รณ์
                                                            โควิด-19                 ค�ดก�รณ์ว่�จะมีสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯกจ�ก
                                                            ๒. ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มประช�กร ประช�ชนที่สนใจและได้ลงทะเบียนล่วงหน้� (สช. จะ
                                                            เฉพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม     เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุน�ยน ถึง ๓๐
                                                            ๓. ก�รจัดก�รก�รสื่อส�รอย่�งมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภ�พ กันย�ยน ผ่�นท�งระบบ Google form) เข้�ร่วมผ่�น
                                                              พี่น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ ขณะนี้คว�มพร้อม ระบบออนไลน์หล�ยพันคน และประช�ชนทั่วไปที่สนใจ
                                                            ในก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจะมีขึ้น เข้�ร่วมผ่�น Facebook Live อีกนับหมื่นคน
                                                            ระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธันว�คมนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่   พี่น้องภ�คีเครือข่�ยครับ อีกหนึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนไป
                                                            ทีโอที แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และประชุมท�งไกลผ่�น ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ เดือนธันว�คมนี้ คือก�รเพิ่มจุดเน้น
                                                            สื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับห้องประชุมย่อยที่สำ�นักง�น ที่ม�กไปกว่�ก�รแสวงห�ฉันทมติเพียงอย่�งเดียว โดยใน
                                                            ส�ธ�รณสุขจังหวัด หรือสถ�นที่อื่นๆ ภ�ยในแต่ละ ปีนี้ เร�จะมุ่งไปสู่ก�รสร้�งเวทีแห่งก�รเฉลิมฉลองและ
                                                            จังหวัดทั่วประเทศ มีคว�มคืบหน้�เป็นอย่�งม�ก ทั้ง ก�รสร้�งพันธะสัญญ�ร่วมกันของหน่วยง�นภ�ครัฐ
                                                            บุคล�กร สถ�นที่ ระบบก�รสื่อส�ร ฯลฯ และ พวกเร�ได้สรุป ภ�คธุรกิจเอกชน และเครือข่�ยองค์กรภ�คประช�สังคม
                                                            บทเรียนจ�กก�รจัดง�นปีที่ผ่�นม� ต่อยอดคว�มสำ�เร็จ ในก�รขับเคลื่อนมติและนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พ
                                                            ไปสู่ก�ร “ขย�ยก�รมีส่วนร่วม” อย่�งกว้�งขว�งชนิดที่ ในทุกระดับ
                                                            ไม่เคยมีม�ก่อน เพื่อให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์   เพร�ะเร�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� เวทีสมัชช�สุขภ�พฯ
                                                            จ�กพื้นที่กล�งแห่งนี้ร่วมกัน      จะทำ�หน้�ที่เชื่อมร้อยก�รทำ�ง�นและถักทอคว�ม
                                                              ในก�รขย�ยก�รมีส่วนร่วมในครั้งนี้ คณะกรรมก�รจัด สัมพันธ์ระหว่�ง “ระดับช�ติ-ส่วนกล�ง” เข้�กับ “ระดับ
                                                            สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) ได้นำ�หลักก�รสำ�คัญ พื้นที่-ชุมชน” อย่�งเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อน
                                                            จ�ก ม�ตร� ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สังคมไทยไปสู่สังคมสุขภ�วะอย่�งแท้จริง
                                                            เข้�ม�เป็นฐ�นคิดหลัก ด้วยค�ดหวังว่�จะดึงประช�ชน    ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                          ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9