Page 5 - สมัชชาสุขภาพ ไฮบริด เพิ่มลิมิต การมีส่วนร่วม
P. 5

คุยกับ สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๑๔ เลขาธิการ กับมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ   สำ�หรับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ผู้ที่สนใจ กลุ่มคนด้อยโอก�ส กลุ่มคนเปร�ะบ�ง เครือข่�ย

        ได้ร่วมกับเพื่อนภ�คีองค์กรต่�งๆ ทั้งในส่วนกล�งและพื้นที่ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษ� เย�วชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจน
        ให้ก�รหนุนเสริมม�ตรก�รของรัฐเพื่อที่จะสร้�งคว�มเข้มแข็ง ภ�คเอกชน เข้�ม�ร่วมในกระบวนก�รเพิ่มเติม
  สวัสดีพี่น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ เมื่อวันที่ ๗  ในระดับพื้นที่   โดยเฉพ�ะพื้นที่ที่มีกลุ่มคนเปร�ะบ�ง ที่ต้อง   สำ�หรับบทบัญญัติม�ตร� ๔๔ ระบุว่� “ผู้ใดประสงค์จะ
 มิถุน�ยนที่ผ่�นม� เป็นวันแรกที่ไทยเริ่มปูพรมฉีดวัคซีน  เผชิญกับก�รระบ�ดของโควิด-19 และวิกฤตอื่นๆ ที่ต�มม� เข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติในก�รประชุมครั้งใด
 โควิด-19 ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ วัคซีนถึงม�ไม่ครบต�มที่แต่ละ  ทั้งในแง่ของก�รสนับสนุนองค์คว�มรู้ ก�รจัดระบบควบคุม ให้สมัครลงทะเบียนสำ�หรับก�รประชุมครั้งนั้นต่อ
 จังหวัดต้องก�ร แต่ก็ม�ได้ทันเวล� และคงจะทยอยจัดส่ง  และป้องกันโรคในชุมชน ระบบก�รดูแลฟื้นฟูคุณภ�พชีวิต เจ้�หน้�ที่ที่คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
 ถึงพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะรัฐบ�ลได้ปรับใช้ยุทธศ�สตร์  มีหล�ยชุมชนได้สร้�งต้นแบบก�รรับมือโควิด-19 ด้วยกลไก กำ�หนด ต�มแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รจัด
 แทงม้�ม�กกว่�หนึ่งตัวและมีแผนจัดห�วัคซีนเพิ่มเติม  และก�รจัดก�รของชุมชนเป็นหลัก เช่น ชุมชนคลองเตย สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติกำ�หนด
 ให้ได้ครบ ๑๐๐ ล้�นโดส ภ�ยในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งถือเป็น ได้สร้�ง “คลองเตยโมเดล” ไปสู่ก�รเรียนรู้ร่วมกันของ   นอกจ�กผู้ลงทะเบียนต�มวรรคหนึ่ง คณะกรรมก�ร
 สัญญ�ณดีที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิด ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑลและทั่วประเทศ จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติจะกำ�หนดให้เชิญบุคคล
 ประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกครั้ง แม้ข้�งหน้�ยังจะมี  อย่�งรวดเร็ว ผู้แทนหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรภ�คเอกชนต�มที่
 วิกฤตซ้อนวิกฤตรออยู่ แต่ประช�ชนก็ต้องสู้ต่อไปครับ   ม�กไปกว่�นั้น สช.ยังได้ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยในก�ร เห็นสมควรม�ร่วมประชุมด้วยก็ได้”
        ถกแถลงและร่อนตะแกรงคว�มคิด เพื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์   เพื่อสร้�งคว�มชัดเจนให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะม�เข้�ร่วมใน
        ประเมินขน�ดของปัญห�Iจนตกผลึกเป็นประเด็นคว�มท้�ท�ย กระบวนก�ร ท�ง คจ.สช. จึงได้จัดทำ�ประก�ศ เรื่องหลัก
        ในวิกฤตก�รณ์โควิด-19 และในวิกฤตก�รณ์อื่นๆ ที่อ�จ เกณฑ์ก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
        เกิดขึ้นในอน�คต ซึ่งจำ�เป็นต้องมีนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกม�
        สุขภ�พแบบมีส่วนร่วมเข้�ม�ช่วยคลี่คล�ยหรือรับมือ   ส�ระสำ�คัญของหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่�ว คือก�รกำ�หนด
         นำ�ม�สู่ระเบียบว�ระที่เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในง�น วิธีก�รลงทะเบียน และจัดกลุ่มผู้ที่จะเข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พฯ
        สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ จำ�นวน  โดยในปีนี้จะมีทั้งสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ กลุ่มเครือข่�ย
 ๒       ๓ ระเบียบว�ระ ได้แก่          (M ต่�งๆ) จ�กภ�ยนอก ตลอดจนผู้เข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พฯ  ๓
         ๑. ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤต ในฐ�นะผู้สังเกตก�รณ์
        โควิด-19                 ค�ดก�รณ์ว่�จะมีสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯกจ�ก
        ๒. ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มประช�กร ประช�ชนที่สนใจและได้ลงทะเบียนล่วงหน้� (สช. จะ
        เฉพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม     เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุน�ยน ถึง ๓๐
        ๓. ก�รจัดก�รก�รสื่อส�รอย่�งมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภ�พ กันย�ยน ผ่�นท�งระบบ Google form) เข้�ร่วมผ่�น
         พี่น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ ขณะนี้คว�มพร้อม ระบบออนไลน์หล�ยพันคน และประช�ชนทั่วไปที่สนใจ
        ในก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจะมีขึ้น เข้�ร่วมผ่�น Facebook Live อีกนับหมื่นคน
        ระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธันว�คมนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่   พี่น้องภ�คีเครือข่�ยครับ อีกหนึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนไป
        ทีโอที แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และประชุมท�งไกลผ่�น ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ เดือนธันว�คมนี้ คือก�รเพิ่มจุดเน้น
        สื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับห้องประชุมย่อยที่สำ�นักง�น ที่ม�กไปกว่�ก�รแสวงห�ฉันทมติเพียงอย่�งเดียว โดยใน
        ส�ธ�รณสุขจังหวัด หรือสถ�นที่อื่นๆ ภ�ยในแต่ละ ปีนี้ เร�จะมุ่งไปสู่ก�รสร้�งเวทีแห่งก�รเฉลิมฉลองและ
        จังหวัดทั่วประเทศ มีคว�มคืบหน้�เป็นอย่�งม�ก ทั้ง ก�รสร้�งพันธะสัญญ�ร่วมกันของหน่วยง�นภ�ครัฐ
        บุคล�กร สถ�นที่ ระบบก�รสื่อส�ร ฯลฯ และ พวกเร�ได้สรุป ภ�คธุรกิจเอกชน และเครือข่�ยองค์กรภ�คประช�สังคม
        บทเรียนจ�กก�รจัดง�นปีที่ผ่�นม� ต่อยอดคว�มสำ�เร็จ ในก�รขับเคลื่อนมติและนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พ
        ไปสู่ก�ร “ขย�ยก�รมีส่วนร่วม” อย่�งกว้�งขว�งชนิดที่ ในทุกระดับ
        ไม่เคยมีม�ก่อน เพื่อให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์   เพร�ะเร�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� เวทีสมัชช�สุขภ�พฯ
        จ�กพื้นที่กล�งแห่งนี้ร่วมกัน      จะทำ�หน้�ที่เชื่อมร้อยก�รทำ�ง�นและถักทอคว�ม
         ในก�รขย�ยก�รมีส่วนร่วมในครั้งนี้ คณะกรรมก�รจัด สัมพันธ์ระหว่�ง “ระดับช�ติ-ส่วนกล�ง” เข้�กับ “ระดับ
        สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) ได้นำ�หลักก�รสำ�คัญ พื้นที่-ชุมชน” อย่�งเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อน
        จ�ก ม�ตร� ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สังคมไทยไปสู่สังคมสุขภ�วะอย่�งแท้จริง
        เข้�ม�เป็นฐ�นคิดหลัก ด้วยค�ดหวังว่�จะดึงประช�ชน ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔                          ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10