จากข้อพิพาท เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ วันนี้มีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...
8 เมษา NPS จัดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้า 600 เมกกะวัตต์
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (ค.3) ของโครงการโรงไฟฟ้าความร้อน 600...
เทปบันทึกภาพ พิธีปิดงานประชุมวิชชาการ ในโอกาส 9 ปี สช.
เชิญ รับชม วีดิทัศน์ ประกอบพิธีปิดประชุมวิชาการ “ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” ความยาว 7.27

คสช./คบ.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห่วงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ บางเรื่องที่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีมติใ...

คุยกับเลขาฯ

   งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ผ่านไปแล้วด้วยความเข้มข...
29/06/2015

รู้จักสช.

ก่อนที่ สช. จะถือกำเนิดขึ้น สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) ได้ขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้การจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็น...
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับการ์ตูน
รูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
Factsheet เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
แผนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เอกสาร สาระการบรรยาย Governance by partnership โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ในเวที PMAC2015
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนพฤษภาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนเมษายน
รู้จักและเข้าใจการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
รู้จักและเข้าใจสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รู้จักและเข้าใจธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พฤ อา
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31