ภาษาไทย English
ถึงเวลาทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ท่านสามารถร่วมแสดงความเห็นได้ตามรายหมวดต่างๆ ดังนี้
เอชไอเอเสริมพลังประชาคม
เส้นทางระหว่างนี้มีเรื่องราว เอชไอเอ เกิดขึ้นมากมาย พลังแห่งการขับเคลื่อนทำให้ เอชไอเอ ถูกเขียนใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีหลักเกณฑ์ฯ เอชไอเอ...
เมื่อมีการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้แล้ว ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา (ผู้ป่วย) ควรเก็บรักษาหนังสือนี้ไว้เอง รวมถึงมอบสำเนาหนังสือดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องแล้วให้แก่แพทย์
เจ้าของไข้ คนในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิด พยาน และบุคคลใกล้ชิดที่ไว้วางใจ...
สังคมสูงวัย
วีดิทัศน์ชุดนี้ จัดทำโดย สภาปฎิรูปแห่งชาติ และ สสส. เพื่อ สื่อสารแก่สังคมถึงการก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัย ที่จะกระทบกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องสังคม และเศรษฐกิจ โดยวดิทัศน์ ชิ้นนี้ได้กล่าวถึง ที่มาที่ไป และ ผลกระทบที่คาดว่าจะมาพร้อมกับสังคมผู้สูงวัย

คสช./คบ.

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุข...

คุยกับเลขาฯ

   เพื่อนสมาชิกวารสารสานพลังและท่านผู้ร่วมขบวนสังคมสุขภาวะที่มีเกียรติทุกท่านครับ      ก่อนอื่นใด ผมต้องขอรายงานตัวอย่างเป็...
15/07/2016

รู้จักสช.

สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553...
สุขภาพคนไทย 2559
รายงานการประชุมวิชชาการ 9 ปี
สูจิบัตร งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
สังฆะเพื่อสังคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนมิถุนายน
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนพฤษภาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนเมษายน
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนมีนาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนกุมภาพันธ์
พฤ อา
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
2