8 เมษา NPS จัดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้า 600 เมกกะวัตต์
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (ค.3) ของโครงการโรงไฟฟ้าความร้อน 600...
จากข้อพิพาท เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ วันนี้มีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...
เทปบันทึกภาพ มาตรา12 สิทธิการตาย
รายการซูมอิน ตอน มาตรา12 สิทธิการตาย สัมภาษณ์ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา 3 สิงหาคม 2558 แบ่งเป็น 2 ตอน

คสช./คบ.

   วีดิทัศน์สาธิต ขั้นตอนการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด ให้ไ...

คุยกับเลขาฯ

   รัฐบาลภายใต้การควบคุมอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารงานมาได้ร่วมปี ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยเน้นการขับเคลื่อนด้านเศร...
11/08/2015
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย
รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1-7
ปาฐกถาพิเศษ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนสิงหาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนกรกฎาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนมิถุนายน
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนพฤษภาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนเมษายน
พฤ อา
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30