คุยกับเลขาฯ

จากปฏิรูปสา’สุข สู่ปฏิรูปศึกษา
   เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผมพาอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) กัลยาณมิตร ของผม ผู้มีตำแหน่งประธานกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สปท. ไปทัวร์ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8      ...
Post date: 2016-01-13 16:44:47
หนุนเสริมเติมกัน
   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายสุขภาพ (Health) ว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ 4 มิติ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม สอดคล้องความเป็นจริงที่ว่าเรื่องสุขภาพ มิใช่แค่เรื่องมดหมอ หยูกยา การแพทย์และการสาธารณสุข (Pub...
Post date: 2015-12-04 17:37:28
สุขภาพในกรอบแนวคิดใหม่
   ถ้ามองด้วยกรอบความคิดเดิม สุขภาพมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องมดหมอ หยูกยา การป่วยไข้และการรักษาพยาบาล การสาธารณสุข สุขศึกษา การฉีดวัคซีน การจัดการงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นอาทิ      เป็นกรอบคิดที่มองเรื่องสุขภาพ...
Post date: 2015-11-26 17:57:42
ให้เลี้ยงเป็ดและสุกร!
   เป็นความเข้าใจกันมานานแล้วว่า นโยบายสาธารณะหมายถึงทิศทาง แนวทาง ข้อกำหนด และการกระทำของรัฐบาล ราชการ หน่วยงาน และผู้มีอำนาจ ว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนและสังคม มีทั้งที่เขียนไว้ในแผน ในคำแถลงต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ  ...
Post date: 2015-10-05 11:28:25
ธรรมนูญก้าวหน้า
   ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ....ไม่ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต้องรอให้มีคณะกรรมาธิการใหม่ ๒๑ คน มายกร่างก่อนนำไปทำประชามติ ซึ่งดูเหมือนว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนัก      และไม่ว่าจะสำเร็จ ประกาศใช...
Post date: 2015-09-14 11:02:52
ฟังกันให้รอบด้าน
   รัฐบาลภายใต้การควบคุมอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารงานมาได้ร่วมปี ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยเน้นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ การเร่งพัฒนาแหล่งผลิตพ...
Post date: 2015-08-11 18:35:42
ระวัง!! โพสต์ภาพและข้อมูลผู้ป่วย ผิดกฎหมายไม่รู้ตัว
   คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างแยกกันไม่ออก โดยเฉพาะการกระจายข้อมูลผ่านโลกโซเซียลมีเดีย กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกถึงความเหมาะสมมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ยาก แต่แพร่กระจายอย่างร...
Post date: 2015-07-08 00:57:01
ศาลปกครองยกฟ้องแล้ว
   มาตรา 12 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เขียนรับรองสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อจะได้ตายอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ถูกยื้อหรือขัดขวางการตายด้วยการรักษาหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกินจำเป็น โดยให้ทำเป็นหนังสือ...
Post date: 2015-07-02 17:42:13
ก้าว ก้าว ก้าว สู่อนาคต
   งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ผ่านไปแล้วด้วยความเข้มข้นและคึกคัก      ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน ประชาสังคมแ...
Post date: 2015-06-29 15:40:38
ประชุมวิชชาการ
   ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากในเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาประมาณ ๒ ทศวรรษแล้ว      มีการขยายความเรื่องสุขภาพว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ ๔ มิติ ทั้งทางกาย ทางใจ ทางจิตวิญญาณ และทางสังคม ระบบสุข...
Post date: 2015-05-29 14:26:25
คสช.ชุดที่ ๓
   กลไกหลักภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” (คสช.)มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน มีกรรมการจากภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวม ๑๓ คน กรรมการจากภาควิชาชีพวิชาการ ๑๓ คน และกรรม...
Post date: 2015-04-29 14:16:33
การทำงานในโลกยุคใหม่
  โลกไม่ใช่ใบเดิม โลกเปลี่ยนไปแล้วประเทศทุกประเทศไม่ได้แยกกันอยู่ ตลาดแต่ละประเทศไม่ได้แยกจากกัน แต่ถูกเชื่อมต่อกันเป็นโลกเดียว เป็นตลาดเดียวไปแล้ว (One World One Market)     เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัตน์ ได้เชื่อมสรรพสิ่...
Post date: 2015-03-15 18:49:06

หน้า