คุยกับเลขาฯ

ธรรมนูญก้าวหน้า
   ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ....ไม่ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต้องรอให้มีคณะกรรมาธิการใหม่ ๒๑ คน มายกร่างก่อนนำไปทำประชามติ ซึ่งดูเหมือนว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนัก      และไม่ว่าจะสำเร็จ ประกาศใช...
Post date: 2015-09-14 11:02:52
ฟังกันให้รอบด้าน
   รัฐบาลภายใต้การควบคุมอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารงานมาได้ร่วมปี ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยเน้นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ การเร่งพัฒนาแหล่งผลิตพ...
Post date: 2015-08-11 18:35:42
ระวัง!! โพสต์ภาพและข้อมูลผู้ป่วย ผิดกฎหมายไม่รู้ตัว
   คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างแยกกันไม่ออก โดยเฉพาะการกระจายข้อมูลผ่านโลกโซเซียลมีเดีย กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกถึงความเหมาะสมมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ยาก แต่แพร่กระจายอย่างร...
Post date: 2015-07-08 00:57:01
ศาลปกครองยกฟ้องแล้ว
   มาตรา 12 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เขียนรับรองสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อจะได้ตายอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ถูกยื้อหรือขัดขวางการตายด้วยการรักษาหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกินจำเป็น โดยให้ทำเป็นหนังสือ...
Post date: 2015-07-02 17:42:13
ก้าว ก้าว ก้าว สู่อนาคต
   งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ผ่านไปแล้วด้วยความเข้มข้นและคึกคัก      ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน ประชาสังคมแ...
Post date: 2015-06-29 15:40:38
ประชุมวิชชาการ
   ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากในเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาประมาณ ๒ ทศวรรษแล้ว      มีการขยายความเรื่องสุขภาพว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ ๔ มิติ ทั้งทางกาย ทางใจ ทางจิตวิญญาณ และทางสังคม ระบบสุข...
Post date: 2015-05-29 14:26:25
คสช.ชุดที่ ๓
   กลไกหลักภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” (คสช.)มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน มีกรรมการจากภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวม ๑๓ คน กรรมการจากภาควิชาชีพวิชาการ ๑๓ คน และกรรม...
Post date: 2015-04-29 14:16:33
การทำงานในโลกยุคใหม่
  โลกไม่ใช่ใบเดิม โลกเปลี่ยนไปแล้วประเทศทุกประเทศไม่ได้แยกกันอยู่ ตลาดแต่ละประเทศไม่ได้แยกจากกัน แต่ถูกเชื่อมต่อกันเป็นโลกเดียว เป็นตลาดเดียวไปแล้ว (One World One Market)     เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัตน์ ได้เชื่อมสรรพสิ่...
Post date: 2015-03-15 18:49:06
นโยบายสาธารณะ สมัชชากินได้
 ผมไปน่านเมื่อไม่นานมานี้ ที่นั่น มีการใช้กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือ ชวนผู้คนหลากหลายภาคส่วน มาร่วมกันทำงานพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งที่ระดับ จังหวัด และระดับพื้นที่ เรียกชื่อว่า สมัชชาสุขภาพ บ้าง เรียกชื่ออย่างอื่นบ้าง ที่...
Post date: 2015-01-09 12:49:18
สุขภาพโดยคนทั้งมวล
ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ไป เรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน พื้นที่หลายแห่ง บอกได้ว่า ถึงวันนี้ ระบบสุขภาพเปลี่ยนไปมาก ไม่ใช่ เป็นระบบที่รอใครทำให้ จากบนลง ล่างอย่างเดียวแบบในอดีตอีกแล้ว เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะ ได้กลายเป็นเรื่องของ...
Post date: 2014-12-01 13:15:25
ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันปฏิรูป
ต้องขอขอบคุณ คณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีมติเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรราฬวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผม เข้ารับการคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อทำ หน้าที่ดูแลการจัดทำรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ และขับเคลื...
Post date: 2014-11-01 13:23:01
นโยบาย รมต. สา’สุขที่ทันยุคสมัย
 ที่ผ่านๆ มา เมื่อมีรัฐบาลเข้ามาบริหาร ประเทศ มีรัฐมนตรีของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผ่านระบบและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ตามแนวทางการ อภิบาลระบบโดยรัฐ (governance by government)     เมื่อมาถ...
Post date: 2014-10-09 13:43:05

หน้า