คุยกับเลขาฯ

"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ : คำประกาศจาก Adelaide"
   กระแสความเคลื่อนไหวระบบสุขภาพในระดับโลก กำลังชูประเด็น"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" (Health in All Policies : HiAP) ให้เป็นแนวทางการบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพ และยกประเด็นSustainable Development Goals(SDG) ขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต...
Post date: 2017-06-15 08:44:28
ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda
   สช. เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดและพัฒนาการมาตามลำดับ มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบทบาทจากระบบสุขภาพสู่การปฏิรูปสังคม สุขภาวะ อันเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและครอบคลุมไปถึงทุกปัจจัยที...
Post date: 2017-05-02 11:40:22
"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"
   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ      เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4P...
Post date: 2017-04-04 14:30:49
"นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย"
   สช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีมิติความห่วงใยต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ      เป้าหมายที่เราอยากเห็น คือ นโยบายสาธารณะทุกประเภทและทุกนโยบาย ในทุกกระทรวง ท...
Post date: 2017-03-02 11:02:41
“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”
   เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติของเรา สามองค์กรสุขภาพตระกูล ส. คือ สช. สวรส.และสรพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เป็นองค์กรร่วมต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” นับเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ผมอยากให้ภาคีเครือข่...
Post date: 2017-02-17 12:03:19
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
   ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ การจัดขบวนการทำงานแบบใหม่ และต้องดูแลจัดงานประจำปีขนาดใหญ่หลายงานในเวลาที่ไร่เรี่ยกัน ผมได้เห็นการทำงานหนักของน้องๆ สช. (สุชน คนใฝ่ดี) ทำให้เกิดความรู้สึกสองแบบขึ้นมาในพ...
Post date: 2017-01-24 18:53:36
รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
   ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง      ผมขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และพี่น้องประชาชนผู้มุ่งมั่นตั้งใจ...
Post date: 2016-12-06 13:20:00
ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน
   ระหว่าง 14-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านวิจัยระบบสุขภาพ ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานชื่อ Fourth Global Symposium on Health Systems Research (HSR2016) มีนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาชีพและภาคประชาสังคม...
Post date: 2016-11-24 18:34:26
"4P-W พลังสังคมสุขภาวะ"
   1 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่3 พศ. 2560-2564 บรรยากาศในสำนักงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง 5 ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่ค...
Post date: 2016-10-25 11:52:09
"สร้างสรรค์ พัฒนา"
   บรรยากาศในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก เข้มข้น ทั้งจากภารกิจภายนอกและการจัดการตนเองภายในองค์กร      ฝ่ายที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ต้องสาละวนอยู่กับการเตรี...
Post date: 2016-09-22 18:16:42
"หัวเลี้ยว หัวต่อ"
   เผลอแพล็บเดียวเวลาทำงานของผมที่สช.ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ภารกิจประจำวันต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ประดังกันเข้ามา ทำให้ได้เรียนรู้สถานะ บทบาทของ สช. และได้สัมผัสปัญหา ข้อจำกัดการทำงานของภาคีเครือข่ายในสนามจริงเกือบครบทุกมิติแล้ว...
Post date: 2016-08-17 14:48:34
รับไม้ ต่อมือ
   เพื่อนสมาชิกวารสารสานพลังและท่านผู้ร่วมขบวนสังคมสุขภาวะที่มีเกียรติทุกท่านครับ      ก่อนอื่นใด ผมต้องขอรายงานตัวอย่างเป็นทางการว่า บัดนี้ผมได้เข้ามารับภารกิจต่อจากคุณหมออำพล จินดาวัฒนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้รู...
Post date: 2016-07-15 13:13:58

หน้า