คุยกับเลขาฯ

"สร้างสรรค์ พัฒนา"
   บรรยากาศในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก เข้มข้น ทั้งจากภารกิจภายนอกและการจัดการตนเองภายในองค์กร      ฝ่ายที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ต้องสาละวนอยู่กับการเตรี...
Post date: 2016-09-22 18:16:42
"หัวเลี้ยว หัวต่อ"
   เผลอแพล็บเดียวเวลาทำงานของผมที่สช.ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ภารกิจประจำวันต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ประดังกันเข้ามา ทำให้ได้เรียนรู้สถานะ บทบาทของ สช. และได้สัมผัสปัญหา ข้อจำกัดการทำงานของภาคีเครือข่ายในสนามจริงเกือบครบทุกมิติแล้ว...
Post date: 2016-08-17 14:48:34
รับไม้ ต่อมือ
   เพื่อนสมาชิกวารสารสานพลังและท่านผู้ร่วมขบวนสังคมสุขภาวะที่มีเกียรติทุกท่านครับ      ก่อนอื่นใด ผมต้องขอรายงานตัวอย่างเป็นทางการว่า บัดนี้ผมได้เข้ามารับภารกิจต่อจากคุณหมออำพล จินดาวัฒนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้รู...
Post date: 2016-07-15 13:13:58
อำลา
   คุยกับเลขาฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ      ผมมาทำงานปฏิรูประบบสุขภาพต่อเนื่องนาน 16 ปีเศษ ตั้งแต่เป็น ผอ. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) 7 ปี เป็นเลขาธิการ คสช. 8 ปีเศษ นับว่าย...
Post date: 2016-06-15 15:15:33
เตรียมส่งไม้
   ผมมารับหน้าที่เป็นแกนขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพตั้งแต่ปี 2543 มีภารกิจจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำงานปฏิรูประบบสุขภาพในทิศทาง “สร้างนำซ่อม” โดยขยายความหมายสุขภาพ จากเรื่อง “มดหมอหยู...
Post date: 2016-05-18 11:27:31
สานพลังรับมือสังคมสูงวัย
   วันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปมาก เมื่อ30-40 ปีก่อน คนมีลูกมาก ยากจน แต่มาวันนี้ คนมีลูกน้อย ที่พร้อมไม่ค่อยท้อง ที่ท้องไม่ค่อยพร้อม แต่คนจนก็ยังมาก      วันนี้มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 15แล้ว อีกเพียง 5 ปีจะมีเพิ่มเป็นร้อยละ...
Post date: 2016-04-12 00:00:00
ใบไม้ต้นเดียวกัน
   เมื่อปลายเดือน กพ.59 รมว.สธ. (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) เชิญผู้บริหาร สช.,สปสช.,สวรส.,สสส.,สรพ.,สพฉ. พร้อมกับปลัด กสธ.,รองปลัดฯ และทีมบริหารของ รมต. (ผช.รมต.,ที่ปรึกษา) ประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังงานของแต่ละองค์กร ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อ...
Post date: 2016-03-09 17:50:25
น่าเป็นห่วง
   ประเทศไทยตกหล่ม ติดขัด ไม่ขยับไปไหนมาหลายปีแล้ว จนบางคนบอกว่าจะกลายเป็น “หลุมดำของอาเซียน” ไปแล้ว      เรามีความขัดแย้งแตกแย้งกันมาก สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคือ การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม รวยกระจุก จ...
Post date: 2016-02-02 17:50:04
จากปฏิรูปสา’สุข สู่ปฏิรูปศึกษา
   เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผมพาอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) กัลยาณมิตร ของผม ผู้มีตำแหน่งประธานกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สปท. ไปทัวร์ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8      ...
Post date: 2016-01-13 16:44:47
หนุนเสริมเติมกัน
   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายสุขภาพ (Health) ว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ 4 มิติ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม สอดคล้องความเป็นจริงที่ว่าเรื่องสุขภาพ มิใช่แค่เรื่องมดหมอ หยูกยา การแพทย์และการสาธารณสุข (Pub...
Post date: 2015-12-04 17:37:28
สุขภาพในกรอบแนวคิดใหม่
   ถ้ามองด้วยกรอบความคิดเดิม สุขภาพมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องมดหมอ หยูกยา การป่วยไข้และการรักษาพยาบาล การสาธารณสุข สุขศึกษา การฉีดวัคซีน การจัดการงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นอาทิ      เป็นกรอบคิดที่มองเรื่องสุขภาพ...
Post date: 2015-11-26 17:57:42
ให้เลี้ยงเป็ดและสุกร!
   เป็นความเข้าใจกันมานานแล้วว่า นโยบายสาธารณะหมายถึงทิศทาง แนวทาง ข้อกำหนด และการกระทำของรัฐบาล ราชการ หน่วยงาน และผู้มีอำนาจ ว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนและสังคม มีทั้งที่เขียนไว้ในแผน ในคำแถลงต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ  ...
Post date: 2015-10-05 11:28:25

หน้า