คุยกับเลขาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสุขภาพ
   ในขณะเวลานี้ ต้องถือว่า กระบวนการจัดทำแผนการปฏิรูป 11 ด้านและยุทธศาสตร์ชาติ 6 กลุ่ม ได้มาถึงขั้นตอนที่สามารถมองเห็นเป้าหมายที่เป็นรูปเป็นร่างอย่างมากแล้ว      สภาพัฒน์ หรือ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการใหญ่กำลังทำการสังเคราะห...
Post date: 2018-01-23 16:13:38
“คือเครื่องมือของประเทศ”
   ในช่วง 7 ปี ก่อนมีพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ระหว่างที่มีการผลักดันพรบ.สุขภาพแห่งชาติ เรามุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่แก่สังคมเรื่อง”สุขภาพมิติกว้าง” และย้ำแนวทางใหม่”สร้างนำซ่อม” ในขณะเดียวกันต้องมุ่งสร้างกระแสกดดันทางสังคมให้รัฐบาลออกเป็นกฎหม...
Post date: 2017-12-20 00:00:00
“ซื่อตรง โปร่งใส”
   ซื่อตรง เที่ยงธรรม (I- Integrity and Righteousness) เป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของ สช. ตามที่เรียกขานจดจำกันง่ายๆว่า S-O-C-I-A-L      ผลคะแนนการประเมินดัชนีความซื่อตรง โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)...
Post date: 2017-11-28 16:58:25
สู่ทศวรรษที่สอง
   ในเวทีวิชาการ 10 ปี พรบ. สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 มีภาคีเครือข่ายสุขภาพจากทั่วประเทศและสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นคึกคัก จนแน่นห้องประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ทำให้เวทีเกิดพลังแห่งความหวังและจินตนาการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้...
Post date: 2017-10-10 17:13:15
ประภาคาร ในคืนฟ้าคะนอง
   ผลจากการทำงานหนักของพนักงานและผู้บริหารทุกคนในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางตามแผนงานหลักฉบับที่ 3 ของ สช. สามารถทำระยะทางมาได้ค่อนข้างไกล      จากเป้าหมายของแผนฯที่กำหนดว่า ภายใน 5 ปี ต้องมีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเก...
Post date: 2017-09-20 00:00:00
คือสำนักคิด คือสะพานเชื่อม
   ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สช. ภายใต้การปริหารงานของ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ในปีที่ 1 ดังรายละเอียดในรายงานสาธารณะที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th      มีผลงานที่สำคัญแบ่งได้เป็น 6 ประเภทประกอบด้วยตัวชี้วัด 3...
Post date: 2017-08-03 15:43:25
แง่คิดจากสมัชชาองค์การอนามัยโลก
   ไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกในเที่ยวนี้ (WHA 70) ผมตั้งคำถามไปจากบ้านว่าจะไปหาคำตอบเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งก็ได้ทั้งข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส...
Post date: 2017-07-13 14:56:46
"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ : คำประกาศจาก Adelaide"
   กระแสความเคลื่อนไหวระบบสุขภาพในระดับโลก กำลังชูประเด็น"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" (Health in All Policies : HiAP) ให้เป็นแนวทางการบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพ และยกประเด็นSustainable Development Goals(SDG) ขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต...
Post date: 2017-06-15 08:44:28
ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda
   สช. เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดและพัฒนาการมาตามลำดับ มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบทบาทจากระบบสุขภาพสู่การปฏิรูปสังคม สุขภาวะ อันเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและครอบคลุมไปถึงทุกปัจจัยที...
Post date: 2017-05-02 11:40:22
"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"
   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ      เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4P...
Post date: 2017-04-04 14:30:49
"นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย"
   สช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีมิติความห่วงใยต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ      เป้าหมายที่เราอยากเห็น คือ นโยบายสาธารณะทุกประเภทและทุกนโยบาย ในทุกกระทรวง ท...
Post date: 2017-03-02 11:02:41
“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”
   เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติของเรา สามองค์กรสุขภาพตระกูล ส. คือ สช. สวรส.และสรพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เป็นองค์กรร่วมต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” นับเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ผมอยากให้ภาคีเครือข่...
Post date: 2017-02-17 12:03:19

หน้า