คุยกับเลขาฯ

ประภาคาร ในคืนฟ้าคะนอง
   ผลจากการทำงานหนักของพนักงานและผู้บริหารทุกคนในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางตามแผนงานหลักฉบับที่ 3 ของ สช. สามารถทำระยะทางมาได้ค่อนข้างไกล      จากเป้าหมายของแผนฯที่กำหนดว่า ภายใน 5 ปี ต้องมีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเก...
Post date: 2017-09-20 00:00:00
คือสำนักคิด คือสะพานเชื่อม
   ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สช. ภายใต้การปริหารงานของ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ในปีที่ 1 ดังรายละเอียดในรายงานสาธารณะที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th      มีผลงานที่สำคัญแบ่งได้เป็น 6 ประเภทประกอบด้วยตัวชี้วัด 3...
Post date: 2017-08-03 15:43:25
แง่คิดจากสมัชชาองค์การอนามัยโลก
   ไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกในเที่ยวนี้ (WHA 70) ผมตั้งคำถามไปจากบ้านว่าจะไปหาคำตอบเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งก็ได้ทั้งข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส...
Post date: 2017-07-13 14:56:46
"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ : คำประกาศจาก Adelaide"
   กระแสความเคลื่อนไหวระบบสุขภาพในระดับโลก กำลังชูประเด็น"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" (Health in All Policies : HiAP) ให้เป็นแนวทางการบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพ และยกประเด็นSustainable Development Goals(SDG) ขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต...
Post date: 2017-06-15 08:44:28
ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda
   สช. เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดและพัฒนาการมาตามลำดับ มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบทบาทจากระบบสุขภาพสู่การปฏิรูปสังคม สุขภาวะ อันเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและครอบคลุมไปถึงทุกปัจจัยที...
Post date: 2017-05-02 11:40:22
"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"
   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ      เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4P...
Post date: 2017-04-04 14:30:49
"นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย"
   สช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีมิติความห่วงใยต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ      เป้าหมายที่เราอยากเห็น คือ นโยบายสาธารณะทุกประเภทและทุกนโยบาย ในทุกกระทรวง ท...
Post date: 2017-03-02 11:02:41
“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”
   เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติของเรา สามองค์กรสุขภาพตระกูล ส. คือ สช. สวรส.และสรพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เป็นองค์กรร่วมต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” นับเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ผมอยากให้ภาคีเครือข่...
Post date: 2017-02-17 12:03:19
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
   ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ การจัดขบวนการทำงานแบบใหม่ และต้องดูแลจัดงานประจำปีขนาดใหญ่หลายงานในเวลาที่ไร่เรี่ยกัน ผมได้เห็นการทำงานหนักของน้องๆ สช. (สุชน คนใฝ่ดี) ทำให้เกิดความรู้สึกสองแบบขึ้นมาในพ...
Post date: 2017-01-24 18:53:36
รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
   ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง      ผมขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และพี่น้องประชาชนผู้มุ่งมั่นตั้งใจ...
Post date: 2016-12-06 13:20:00
ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน
   ระหว่าง 14-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านวิจัยระบบสุขภาพ ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานชื่อ Fourth Global Symposium on Health Systems Research (HSR2016) มีนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาชีพและภาคประชาสังคม...
Post date: 2016-11-24 18:34:26
"4P-W พลังสังคมสุขภาวะ"
   1 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่3 พศ. 2560-2564 บรรยากาศในสำนักงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง 5 ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่ค...
Post date: 2016-10-25 11:52:09

หน้า